TO1

Teckningskurs fastställd för Lipidors teckningsoption av serie TO1 2019

STOCKHOLM den 14 oktober 2020: Lipidor AB (publ) (”Lipidor” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North: LIPI) offentliggör härmed att lösenpriset för teckningsoptioner av serie TO1 2019 (”LIPI TO1” eller ”Teckningsoptioner”) har fastställts till 9,95 SEK. Inlösenperioden inleds den 16 oktober 2020 och pågår till den 3 november 2020. Sista dag för handel med LIPI TO1 vid Nasdaq First North Growth Market är den 30 oktober 2020. Läs hela pressmeddelandet.

 

Anmälningssedel
Anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 2019. Hämta här.


Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 32 § aktiebolagslagen för väsentliga

händelser
Hämta dokumentet här.