TO1

Teckningskurs fastställd för Lipidors teckningsoption av serie TO1 2019

STOCKHOLM den 14 oktober 2020: Lipidor AB (publ) (”Lipidor” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North: LIPI) offentliggör härmed att lösenpriset för teckningsoptioner av serie TO1 2019 (”LIPI TO1” eller ”Teckningsoptioner”) har fastställts till 9,95 SEK. Inlösenperioden inleds den 16 oktober 2020 och pågår till den 3 november 2020. Sista dag för handel med LIPI TO1 vid Nasdaq First North Growth Market är den 30 oktober 2020. Läs hela pressmeddelandet.

 

Anmälningssedel
Anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 2019. Hämta här.

 

Lipidor tillförs cirka 19,9 MSEK till följd av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO1 2019

STOCKHOLM den 4 november 2020: Den 3 november 2020 avslutades teckningsperioden för Lipidor AB (publ):s (”Lipidor” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North: LIPI) teckningsoptioner av serie TO1 2019 (”TO1”). Det preliminära resultatet från utnyttjandeperioden visar att cirka 95,1 procent av TO1 utnyttjats, innebärande att Lipidor tillförs ca 19,9 MSEK till följd av utnyttjandet. Läs hela pressmeddelandet.

 

Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 32 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser
Hämta dokumentet här.

 

Revisorns yttrande enligt 14 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2020-05-21 – 2020-10-30
Hämta dokumentet här.

 

Rättelse av pressmeddelande “Lipidor tillförs cirka 19,9 MSEK till följd av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO1 2019”

STOCKHOLM den 11 november 2020: I pressmeddelande publicerat den 4 november 2020 avseende utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 2019 (”Teckningsoptioner”) utgivna av Lipidor AB (publ) (”Lipidor” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North: LIPI) angavs ett felaktigt antal utnyttjade Teckningsoptioner, med anledning av ett administrativt förbiseende. Korrekt antal Teckningsoptioner som utnyttjades uppgick till 2 012 863, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 95,9 procent. Genom teckningen tillförs Lipidor därmed cirka 20,0 MSEK. Läs hela pressmeddelandet här.