News Tag: Other

Lipidor adds 1.1 MSEK through sale of shares in associated company and agreement of loan

STOCKHOLM, Sweden, 21st December 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) announces today that 63 shares, corresponding to approximately 0.5 MSEK, have been sold in the associated company Emollivet, and that a loan of approximately 0.6 MSEK has been taken up from the company's largest owner, Cerbios-Pharma SA. In 2023, Lipidor […]

The Board of Lipidor resolves to summon an Extraordinary General Meeting for approval of the sale of subsidiary shares to major owners

STOCKHOLM, 23 December 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI), (“Lipidor” or the “Company”) today announces that the Board has resolved to summon an Extraordinary General Meeting (“EGM”) for approval of the sale of parts of Lipidor’s shareholding in the subsidiary Emollivet AB (“Emollivet”) to two of Lipidor’s major shareholders. Notice […]

Styrelsen i Lipidor beslutar om att kalla till extra bolagsstämma för godkännande av försäljning av dotterbolagsaktier till större ägare

STOCKHOLM den 23 december 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI), (“Lipidor” eller “Bolaget”) meddelar idag att styrelsen beslutat att kalla till extra bolagsstämma för godkännande av avyttring av delar av Lipidors aktieinnehav i dotterbolaget Emollivet AB (”Emollivet”) till två av Lipidors större aktieägare. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom ett […]

Rättelse av pressmeddelande “Lipidor tillförs cirka 19,9 MSEK till följd av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO1 2019”

STOCKHOLM den 11 november 2020: I pressmeddelande publicerat den 4 november 2020 avseende utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 2019 (”Teckningsoptioner”) utgivna av Lipidor AB (publ) (”Lipidor” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North: LIPI) angavs ett felaktigt antal utnyttjade Teckningsoptioner, med anledning av ett administrativt förbiseende. Korrekt antal Teckningsoptioner som utnyttjades uppgick till 2 012 863, […]

Lipidor tillförs cirka 19,9 MSEK till följd av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO1 2019

STOCKHOLM den 4 november 2020: Den 3 november 2020 avslutades teckningsperioden för Lipidor AB (publ):s (”Lipidor” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North: LIPI) teckningsoptioner av serie TO1 2019 (”TO1”). Det preliminära resultatet från utnyttjandeperioden visar att cirka 95,1 procent av TO1 utnyttjats, innebärande att Lipidor tillförs ca 19,9 MSEK till följd av utnyttjandet. I samband med […]

Teckningskurs fastställd för Lipidors teckningsoption av serie TO1 2019

STOCKHOLM den 14 oktober 2020: Lipidor AB (publ) (”Lipidor” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North: LIPI) offentliggör härmed att lösenpriset för teckningsoptioner av serie TO1 2019 (”LIPI TO1” eller ”Teckningsoptioner”) har fastställts till 9,95 SEK. Inlösenperioden inleds den 16 oktober 2020 och pågår till den 3 november 2020. Sista dag för handel med LIPI TO1 vid […]

Lipidor AB (publ) formalizes relationship with subsidiary Emollivet AB through license agreement and proposes financing of subsidiary

Lipidor AB ("Lipidor" or the “Company") and its subsidiary Emollivet AB ("Emollivet") have formalized the relationship by entering into a licence agreement that regulates the right to Lipidor's patented AKVANO® technology. On June 30, Emollivet's Extraordinary General Meeting resolved on a directed new share issue of SEK 4 million, conditional on the approval of Lipidor's […]

Lipidor AB (publ) formaliserar relationen med dotterföretaget Emollivet AB genom licensavtal och föreslår finansiering av dotterföretaget

Lipidor AB (”Lipidor” eller ”Bolaget”) och dotterföretaget Emollivet AB (”Emollivet”) har formaliserat relationen genom att ingå licensavtal som reglerar rätten till Lipidors patenterade AKVANO®-teknologi. Emollivets bolagsstämma har den 30 juni beslutat om riktad nyemission av aktier om 4 MSEK, villkorat av Lipidors bolagsstämmas godkännande. Emollivet styrelse avser även att rekrytera en verkställande direktör och Emollivets […]

Arkiv