News Tag: Report of the AGM

Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipidor AB (publ)

Lipidor AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 21 maj 2024 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Företrädesemission av unitsStämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2, med företrädesrätt för aktieägarna, i enlighet med vad Bolaget meddelat i pressmeddelande den 10 […]

Bulletin from the Extraordinary General Meeting of Lipidor AB (publ)

The following resolutions were passed at the Extraordinary General Meeting (the “EGM”) of Lipidor AB (publ) (the “Company”) on 21 May 2024 in Stockholm. Rights issue of unitsThe EGM resolved to approve the Board of Directors’ resolution on a new issue of units, consisting of shares and warrants of series TO 2, with pre-emption rights […]

Bulletin from the Annual General Meeting of Lipidor AB (publ)

The following resolutions were passed at the Annual General Meeting (the “AGM”) of Lipidor AB (publ) (the “Company”) on 8 June 2023 in Stockholm. Adoption of income statement and balance sheet and discharge from liabilityThe AGM resolved to adopt the income statement for the financial year 2022 as well as the balance sheet as of […]

Kommuniké från årsstämma i Lipidor AB (publ)

Lipidor AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 8 juni 2023 årsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihetStämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022. ResultatdispositionStämman […]

Bulletin from the extraordinary general meeting of Lipidor AB (publ)

Lipidor AB (publ) (“Lipidor” or the “Company”) held an extraordinary general meeting (the “EGM”) on 17 January 2023 in Stockholm. The EGM resolved to approve that the Company transfer shares in the subsidiary Emollivet AB to two major shareholders in Lipidor. Transfer of shares in the subsidiary Emollivet The EGM resolved, in accordance with the […]

Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipidor AB (publ)

Lipidor AB (publ) (”Lipidor” eller ”Bolaget”) avhöll den 17 januari 2023 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman beslutades att godkänna att Bolaget överlåter aktier i dotterbolaget Emollivet AB till två större aktieägare i Lipidor. Överlåtelse av aktier i dotterbolaget Emollivet Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att Bolaget överlåter aktier i dotterbolaget […]

Bulletin from the annual general meeting of Lipidor AB (publ)

The following resolutions were passed at the annual general meeting (the “AGM”) of Lipidor AB (publ) (“the Company”) on 2 June. The annual general meeting was carried out through advance voting (postal voting) only. Adoption of income statement and balance sheet and discharge from liability The AGM resolved to adopt the income statement for the […]

Kommuniké från årsstämma i Lipidor AB (publ)

Lipidor AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 2 juni 2022 årsstämma. Årsstämman hölls med stöd av tillfälliga lagregler endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande […]

Bulletin from the Extraordinary General Meeting of Lipidor AB (publ)

STOCKHOLM, Sweden, 8 June 2021: The following resolutions were passed at the extraordinary general meeting (the “EGM”) of Lipidor (publ) (the “Company”) on 8 June 2021. Due to the covid-19 pandemic, the Company’s extraordinary general meeting was carried out through advance voting (postal voting) only. Incentive programme in the subsidiary Emollivet AB The EGM resolved, […]

Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipidor AB (publ)

STOCKHOLM, den 8 juni 2021: Lipidor AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 8 juni 2021 extra bolagsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls stämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Incitamentsprogram i dotterbolaget Emollivet AB Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna dotterbolaget Emollivet AB:s beslut att anta ett incitamentsprogram […]

Arkiv