News Tag: Listing Regulation

Bulletin from the extraordinary general meeting of Lipidor AB (publ)

Lipidor AB (publ) (“Lipidor” or the “Company”) held an extraordinary general meeting (the “EGM”) on 17 January 2023 in Stockholm. The EGM resolved to approve that the Company transfer shares in the subsidiary Emollivet AB to two major shareholders in Lipidor. Transfer of shares in the subsidiary Emollivet The EGM resolved, in accordance with the […]

Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipidor AB (publ)

Lipidor AB (publ) (”Lipidor” eller ”Bolaget”) avhöll den 17 januari 2023 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman beslutades att godkänna att Bolaget överlåter aktier i dotterbolaget Emollivet AB till två större aktieägare i Lipidor. Överlåtelse av aktier i dotterbolaget Emollivet Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att Bolaget överlåter aktier i dotterbolaget […]

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIPIDOR AB (PUBL)

Aktieägarna i Lipidor AB (publ), org. nr 556779-7500 (”Lipidor” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 januari 2023 kl. 13.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler, Lästmakargatan 18 i Stockholm. Rösträttsregistrering startar kl. 12.30. Rätt till deltagandeRätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda […]

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (PUBL)

The shareholders of Lipidor AB (publ) reg. no. 556779-7500 (“Lipidor” or the “Company”) are hereby given notice to attend the Extraordinary General Meeting (the “EGM”) on 17 January 2023 at 13.00 CET at Fredersen Advokatbyrå’s premises, Lästmakargatan 18 in Stockholm. Registration starts at 12.30 CET. NOTE: This is an unofficial translation of the original Swedish […]

Lipidor presents Nomination Committee

STOCKHOLM, Sweden, 8 December 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) today presents its Nomination Committee, which shall have four members, in accordance with the applicable instructions resolved by the Annual General Meeting 2020. The three largest shareholders who are registered with Euroclear Sweden AB on the last of September before […]

Lipidor presenterar valberedningen

STOCKHOLM, den 8 december 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) presenterar idag enligt den gällande instruktionen (beslutad av årsstämman 2020) sin valberedning som ska som bestå av fyra ledamöter. De tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den sista september innan stämman ska kontaktas av bolagets styrelseordförande. […]

Lipidor AB (publ) publishes interim report for third quarter 2022

STOCKHOLM, Sweden, 23 November 2022 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its interim report for the period January – September 2022. The report is available on the company's website lipidor.se and in the attached pdf. Summary of interim report During the period, the company conducted a Phase III study […]

Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022

STOCKHOLM, den 23 november 2022 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – september 2022. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf. Sammanfattning av delårsrapporten Under perioden har bolaget drivit en Fas III-studie från start till mål med AKP02, bolagets […]

Lipidor utser Charlotta Ekman som ny Chief Financial Officer

STOCKHOLM den 25 augusti 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att Charlotta Ekman utsetts till ny CFO för Lipidor. I rollen som CFO kommer Charlotta också att ingå i Lipidors ledningsgrupp. Hon tillträder den 1 oktober. Charlotta Ekman har bred erfarenhet från ledande befattningar som CFO och COO […]

Lipidor appoints new CFO Charlotta Ekman

STOCKHOLM, Sweden, 25 August 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) announces today that Charlotta Ekman has been appointed new Chief Financial Officer of Lipidor. In the role of CFO, Charlotta will also be part of Lipidor's management team. She will take office on 1st October. Charlotta Ekman has broad experience […]

Arkiv