News Tag: MAR

Lipidor utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Lipidor AB (publ) (”Lipidor” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Erik Penser Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om 35 MSEK (den ”Riktade emissionen”) genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuilding-förfarandet”). EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR […]

Correction: Lipidor publishes interim report for H1 2020

In the last press release, Lipidor published that the information and interim report was such that Lipidor is required to publish under the EU Market Abuse Regulation. This was incorrect as the interim report for H1 2020 contains no insider information. This has been corrected in this press release. Today, Lipidor AB publishes its interim […]

Lipidor publishes interim report for H1 2020

Today, Lipidor AB publishes its interim report for the period January – June 2020. The quarterly report is available on the company's website lipidor.se (https://lipidor.se/investors/financial-reports/interim-reports/) and in the attached pdf. Summary of the interim report – second quarter 2020 Lipidor has continuous positive ongoing out-licensing discussions with potential licensees. Preperations for initiation of the phase lll-study […]

Lipidor publicerar delårsrapport för H1 2020

Idag publicerar Lipidor AB sin delårsrapport för perioden januari – juni 2020. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://lipidor.se/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/) samt i form av bifogad pdf. Sammanfattning av delårsrapporten – andra kvartalet 2020 Lipidor har fortsatt pågående positiva utlicensieringsdiskussioner med potentiella licenstagare. Förberedelser för start av fas III-studien av AKP02 fortlöper enligt plan. Den planerade studien är […]

Lipidor tecknar avtal med CRO för genomförande av klinisk Fas III studie avseende läkemedelskandidaten AKP-02 mot Psoriasis

Lipidor AB (Nasdaq First North: LIPI) meddelar idag att avtal ingåtts med Cadila Pharmaceuticals, ett ledande indiskt läkemedelsbolag med omfattande CRO-kapacitet, om att genomföra en fas III-studie för Lipidors läkemedelskandidat AKP-02. Studien förväntas påbörjas under Q1 2021 och slutrapporteras i Q1 2022. AKP-02 är ett läkemedel mot psoriasis som kombinerar de aktiva substanserna kalcipotriol och […]

Lipidor AB (publ) formalizes relationship with subsidiary Emollivet AB through license agreement and proposes financing of subsidiary

Lipidor AB ("Lipidor" or the “Company") and its subsidiary Emollivet AB ("Emollivet") have formalized the relationship by entering into a licence agreement that regulates the right to Lipidor's patented AKVANO® technology. On June 30, Emollivet's Extraordinary General Meeting resolved on a directed new share issue of SEK 4 million, conditional on the approval of Lipidor's […]

Lipidor AB (publ) formaliserar relationen med dotterföretaget Emollivet AB genom licensavtal och föreslår finansiering av dotterföretaget

Lipidor AB (”Lipidor” eller ”Bolaget”) och dotterföretaget Emollivet AB (”Emollivet”) har formaliserat relationen genom att ingå licensavtal som reglerar rätten till Lipidors patenterade AKVANO®-teknologi. Emollivets bolagsstämma har den 30 juni beslutat om riktad nyemission av aktier om 4 MSEK, villkorat av Lipidors bolagsstämmas godkännande. Emollivet styrelse avser även att rekrytera en verkställande direktör och Emollivets […]

Lipidor lämnar uppdaterad projektplan – initierar fas III studie avseende AKP02 i egen regi

Mot bakgrund av bolagets framgångsrika fas III studie avseende kalcipotriolspray (AKP01) mot mild till måttlig plack-psoriasis samt efterföljande diskussioner med läkemedelsbolag lämnar styrelsen i Lipidor en uppdaterad projektplan samt prioritering av bolagets projektportfölj. I januari 2020 meddelade Lipidor positiva resultat från den slutförda fas III studien avseende kalcipotriolspray (AKP01) mot mild till måttlig plack-psoriasis. Diskussioner […]

Lipidor presents updated project plan – initiates Phase III study of AKP02 in-house

In light of the company's successful Phase III study of calcipotriol spray (AKP01) against mild to moderate plaque psoriasis and subsequent discussions with pharmaceutical companies, the Board of Lipidor submits an updated project plan together with prioritization of the company's project portfolio. In January 2020, Lipidor announced positive results from the completed Phase III study […]

Arkiv