Regulatory May 29, 2024

Idag inleds teckningsperioden i Lipidors företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag, den 29 maj 2024, inleds teckningsperioden i Lipidor AB:s ("Lipidor" eller "Bolaget") företrädesemission av units bestående av nya aktier och teckningsoptioner, vilken offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 10 april 2024 ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden löper till och med den 12 juni 2024. Observera dock att vissa banker och förvaltare kan ha ett tidigare sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa har ett tidigare svarsdatum för teckning av units.

Tidplan för Företrädesemissionen

29 maj – 7 juni 2024 Handel med uniträtter

29 maj – 12 juni 2024 Teckningsperiod (med eller utan företrädesrätt)

13 juni 2024 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Teckning med företrädesrätt – direktregistrerade aktieägare

Direktregistrerade aktieägare som på avstämningsdagen den 27 maj 2024 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") och för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller uniträtter i förhållande till det registrerade innehavet samt förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning ska den särskilda anmälningssedeln som finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.lipidor.se användas som underlag för teckning genom samtidig kontant betalning.

Teckning med företrädesrätt – förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget var förvaltarregistrerade på avstämningsdagen den 27 maj 2024 ska teckna och betala units i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Observera att vissa banker och förvaltare kan ha ett tidigare sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa har ett tidigare svarsdatum för teckning av units.

Teckning utan företrädesrätt – direktregistrerade aktieägare

För teckning utan företrädesrätt ska den särskilda anmälningssedeln som finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.lipidor.se användas. Besked om tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att erhålla en avräkningsnota.

Teckning utan företrädesrätt – förvaltarregistrerade aktieägare

Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom förvaltare sker enligt instruktioner från respektive förvaltare. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att erhålla ett besked om tilldelning från sin förvaltare.

Rådgivare

Lipidor har anlitat Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Fredersen Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.