Regulatory May 9, 2023

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIPIDOR AB (PUBL)

Aktieägarna i Lipidor AB (publ), org.nr 556779-7500, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2023 kl. 15.00 på Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8 i Stockholm. Rösträttsregistrering startar kl. 14.30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 maj 2023, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 1 juni 2023. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till lipidor@fredersen.se eller per post till Lipidor AB (publ) c/o Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 1 juni 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud
Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.lipidor.se och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
    a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
    b) dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
    c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter
    11.1 Fredrik Sjövall (omval)
    11.2 Denis Angioletti (omval)
    11.3 Ola Flink (omval)
    11.4 Gunilla Lundmark (omval)
    11.5 Otto Skolling (omval)
12. Val av styrelseordförande
    Fredrik Sjövall (omval)
13. Val av revisor
    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval)
14. Beslut om principer för utseende av valberedning
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 2 samt 9-14)
Valberedningen som bestått av Anton van Troostenburg (utsedd av Cerbios-Pharma SA), Per Nilsson (utsedd av Råsunda Förvaltning AB), Magnus Hedman (utsedd av Aurena Laboratories AB) samt Fredrik Sjövall (styrelsens ordförande), föreslår:

  • att advokat Nina Johnsson vid Fredersen Advokatbyrå väljs till stämmoordförande,
  • att styrelsen ska bestå av fem (tidigare fem) ledamöter, utan suppleanter,
  • att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses,
  • att styrelsearvode ska utgå med 230 000 kronor (tidigare 200 000) kronor till styrelseordförande och med 115 000 kronor (tidigare 100 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter,
  • att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,
  • att Fredrik Sjövall, Denis Angioletti, Ola Flink, Gunilla Lundmark och Otto Skolling omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
  • att Fredrik Sjövall omväljs till styrelseordförande,
  • att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisionsbolag (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget), samt
  • att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2020 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2024.

Styrelsens förslag

Beslut om dispositioner av Bolagets resultat (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 15)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner, Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. För det fall styrelsen fattar beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska styrelsens beslut vara enhälligt.

Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 20 procent av det vid tidpunkten för denna stämma antalet utestående aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Majoritetskrav
För giltigt beslut under punkten 15 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 28 976 863. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

Stockholm i maj 2023
Lipidor AB (publ)
Styrelsen