Regulatory June 5, 2024

Kommuniké från årsstämma i Lipidor AB (publ)

Lipidor AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 5 juni 2024 årsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Fredrik Sjövall, Denis Angioletti, Ola Flink, Gunilla Lundmark och Otto Skolling till styrelseledamöter. Fredrik Sjövall omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen, innebärande att de principer som antogs på årsstämman 2020 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2025.

Emissionsbemyndiganden
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. För det fall styrelsen fattar beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska styrelsens beslut vara enhälligt. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till tio procent av det vid var tid antalet utestående aktier i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma och utöver bemyndigandet som beskrivs ovan, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Nyemission av aktier med stöd av bemyndigandet ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för Bolaget att betala provision i Bolagets aktier till garanter (”Garanterna”) som fullgjort sina garantiåtaganden i den företrädesemission av units som styrelsen beslutade om den 10 april 2024 och som extra bolagsstämma i Bolaget godkände den 21 maj 2024. Om styrelsen beslutar om emission med stöd av bemyndigandet utan företrädesrätt för aktieägarna ska skälet vara att fullgöra Bolagets åtagande att erlägga provision i Bolagets aktier i enlighet med villkoren i garantiavtalen mellan Garanterna och Bolaget.

Minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska aktiekapitalet med som högst 57 953 726,00 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras efter eller samtidigt som Bolagsverket registrerar den företrädesemission av units som styrelsen beslutade om den 10 april 2024 och som extra bolagsstämma i Bolaget godkände den 21 maj 2024. Styrelsen ska tillse att beloppet som aktiekapitalet minskas med anpassas på så sätt att aktiens kvotvärde, efter genomförd minskning av aktiekapitalet, uppgår till 0,002 kronor.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Ändringen gjordes i syfte att ändra gränserna för aktiekapitalet för att möjliggöra för minskningen av aktiekapitalet.