Regulatory May 21, 2024

Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipidor AB (publ)

Lipidor AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 21 maj 2024 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Företrädesemission av units
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2, med företrädesrätt för aktieägarna, i enlighet med vad Bolaget meddelat i pressmeddelande den 10 april 2024 (”Företrädesemissionen”).

För detaljerade villkor avseende Företrädesemissionen och beslutet som antogs på stämman, vänligen se kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.lipidor.se.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå i EU-tillväxtprospektet upprättat med anledning av Företrädesemissionen, som beräknas offentliggöras omkring den 24 maj 2024.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning. Den nya bolagsordningen innehåller ändrade gränser för aktiekapital respektive antal aktier för att möjliggöra Företrädesemissionen. Vidare innehåller den nya bolagsordningen en bestämmelse om att bolagsstämman ska få hållas digitalt.