Regulatory June 8, 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipidor AB (publ)

STOCKHOLM, den 8 juni 2021: Lipidor AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 8 juni 2021 extra bolagsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls stämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Incitamentsprogram i dotterbolaget Emollivet AB

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna dotterbolaget Emollivet AB:s beslut att anta ett incitamentsprogram till ledningen i Emollivet AB i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 50 teckningsoptioner i Emollivet AB och var villkorat av godkännande av bolagsstämman i Bolaget. Varje teckningsoption inom ramen för incitamentsprogrammet ger rätt att teckna en ny aktie i Emollivet AB under tiden från och med den 1 januari 2026 till och med den 30 juni 2026.

Stämman beslutade därutöver, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna Emollivet AB:s beslut att anta ett incitamentsprogram till styrelseledamöter i Emollivet AB i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 50 teckningsoptioner och var även det villkorat av godkännande av bolagsstämman i Bolaget. Varje teckningsoption inom ramen för incitamentsprogrammet ger rätt att teckna en ny aktie i Emollivet AB under tiden från och med den 1 januari 2026 till och med den 30 juni 2026.

Offentliggörande

Informationen lämnades genom VD:s försorg den 8 juni 2021, klockan 12.35 (CEST).