August 11, 2020

Kommuniké från Lipidors extra bolagsstämma

Lipidor AB (publ) (”Bolaget” eller ”Lipidor”) höll idag, den 11 augusti 2020, extra bolagsstämma i Solna. Stämman fattade bland annat följande beslut.

Beslut om godkännande av Bolagets dotterbolag Emollivet AB:s (”Dotterbolaget” eller ”Emollivet”) beslut om nyemission

Den extra bolagsstämman beslutade enhälligt att godkänna Dotterbolagets beslut från den 30 juni 2020 om en nyemission av högst 800 aktier i Dotterbolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (”Nyemissionen”). Teckningskursen uppgår till 5 000 kronor per aktie och vid full teckning tillförs Emollivet 4 000 000 kronor. Vid full teckning motsvarar Nyemissionen en utspädningseffekt om cirka 42,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Emollivet. Efter Nyemissionen kommer Lipidor att äga 951 aktier i Emollivet motsvarande cirka 50,1 procent av antalet aktier och röster i Emollivet. Beslutet fattades i enlighet med det förslag som fanns intaget i kallelsen till bolagsstämman och som finns att läsa på bolagets hemsida www.lipidor.se.

Beslut om godkännande av Emollivets beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Den extra bolagsstämman beslutade enhälligt att godkänna Dotterbolagets beslut från den 30 juni 2020 om en emission av högst 95 teckningsoptioner av serie 2020/2023 i Dotterbolaget till Dotterbolagets verkställande direktör (”Optionsprogrammet”). Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 11 augusti 2022 – 11 augusti 2023 till ett pris om 10 000 kronor per aktie. Beslutet fattades i enlighet med det förslag som fanns intaget i kallelsen till bolagsstämman och som finns att läsa på bolagets hemsida www.lipidor.se.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner medför Optionsprogrammet en utspädningseffekt om cirka 7,9 procent av det totala nuvarande antalet aktier och röster i Emollivet. Om Nyemissionen fulltecknas motsvarar utspädningseffekten till följd av Optionsprogrammet cirka 4,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Emollivet.