Regulatory August 27, 2019

Lipidor AB offentliggör Informationsmemorandum i samband med nyemission om 25,2 MSEK inför notering på Nasdaq First North Growth Market [Uppdaterad]

Styrelsen i Lipidor AB (”Lipidor” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om högst 2 100 000 units (”Erbjudandet”) samt notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). Teckningskursen per unit är 12 kr och varje unit består av två (2) aktier med teckningskurs om 6 kr per aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption. Nyemissionen kan initialt tillföra Lipidor 25,2 MSEK före emissionskostnader.

I samband med Erbjudandet har Lipidor ingått teckningsförbindelser med ett antal institutionella och privata investerare, inklusive Bolagets tre största aktieägare, Bolagets styrelseordförande Ola Flink, styrelseledamot Gabriel Haering samt ekonomichef Michael Owens. Teckningsförbindelser uppgår sammanlagt till cirka 18,2 MSEK, motsvarande cirka 72,1 procent av Erbjudandet.

Styrelsen har med anledning av nyemissionen upprättat ett informationsmemorandum som idag, den 26 augusti 2019, har offentliggjorts. Informationsmemorandumet finns bifogat i detta pressmeddelande och finns även på Bolagets hemsida www.lipidor.se. Nasdaq First North har lämnat villkorat godkännande för upptagande av Lipidors aktie till handel med preliminärt första handelsdatum den 27 september 2019. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls. 

Lipidor är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag som utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit genom omformulering av välbeprövade läkemedelssubstanser. Bolaget bedriver en klinisk fas III studie som beräknas slutföras senare i år (2019). Vidare planerar Lipidor att under det kommande året påbörja kliniska fas II studier inom ytterligare indikationsområden. Om de kliniska studierna faller väl ut bedömer Lipidor att bolagets läkemedelskandidater har en betydande kommersiell potential. 

Erbjudandet i korthet

  • Priset i erbjudandet har fastställts till 12 SEK per unit, vilket motsvarar 6 SEK per aktie.
  • Erbjudandet omfattar 2.100.000 units i Bolaget där varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2020 (TO 1 B) (”Unit”) 
  • Genom erbjudandet kan Lipidor tillföras 25,2 MSEK (före avdrag för emissionskostnader) vid full teckning i Erbjudandet och ytterligare 18,9 MSEK – 25,2 MSEK under 2020 vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna
  • Skriftliga teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 18,2 MSEK, motsvarande cirka 72,1 procent av Erbjudandet har erhållits från befintliga ägare samt institutionella och privata investerare
  • Teckningsperioden för erbjudandet är 28 augusti 2019 – 13 september 2019 och ett informationsmemorandum med fulla villkor och anvisningar för Erbjudandet offentliggörs idag den 26 augusti 2019.
  • Beräknad första handelsdag för Lipidors aktier på Nasdaq First North är den 27 september 2019 under kortnamnet ”LIPI”och med ISIN-kod SE0012558617

Bakgrund till Erbjudandet

Lipidor befinner sig i ett läge med tydliga potentiellt värdeskapande aktiviteter under de kommande åren och är i behov av kapital för att accelerera utvecklingsprojekt och skapa bättre utgångsläge i förhandlingar med potentiella partners.

Genom den planerade listningen på Nasdaq First North tillförs Lipidor finansiering för fortsatta studier samtidigt som bolaget breddar sin aktieägarbas. Lipidor har för avsikt att, vid utvalda tillfällen, ingå kommersiella avtal med läkemedelsbolag och en listning på Nasdaq First North bedöms ha en positiv effekt på Bolagets kommersiella möjligheter.

Kommentar från Lipidors VD, Ola Holmlund

”Vi närmar oss slutförandet av Lipidors första fas III studie och vi har märkt ett ökande kommersiellt intresse för såväl vår projektpipeline som vår patenterade teknologiplattform. Våra duktiga medarbetare har visat att över 70 aktiva läkemedelsubstanser passar ihop med vår grundteknologi och att vi i stor grad kan styra effekten till att motsvara eller överträffa befintliga läkemedel. Att dessutom patienter som testat vår formulering föredrar den framför befintliga läkemedel gör att det finns goda förutsättningar att skapa såväl betydande patientnytta som stora värden i Bolaget framöver.”

Tidsplan

Teckningsperiod:                    28 augusti 2019 – 13 september 2019
Offentliggörande av utfall:                   omkring 16 september 2019

Likviddag:                                19 september 2019
Preliminär första handelsdag: 27 september 2019

 

Informationsmemorandum och anmälningssedel

Informationsmemorandum med fullständiga villkor och instruktioner samt anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.lipidor.se) från den 28:e augusti 

Samtidigt med informationsmemorandumets offentliggörande har även Lipidors rapport för 2:a kvartalet 2019 publicerats på www.lipidor.se

Investerarträffar

I samband med Erbjudandet kommer Bolaget att presentera vid följande tillfällen:

  • Biostock Live, Stockholm, 27 augusti 2019
  • Aktiespararna, Aktiedagen, Stockholm, 10 september
  • Aktiespararna, Göteborg, 11 september
  • Småbolagsjakten Live, Stockholm, 25 september

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet samt Bolagets Certified Adviser.

Information:

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Lipidor AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2019.