Regulatory February 25, 2020

Lipidor AB om-publicerar bokslutskommunikén för 2019

Lipidor AB (publ) publicerade igår den 24 februari kl. 16.59 sin bokslutskommuniké för 2019 en dag tidigare än utsatt datum. Med detta pressmeddelande om-publiceras härmed bokslutskommunikén på tidigare meddelat datum och tid.

Sammanfattning av bokslutskommunikén – fjärde kvartalet och rapportperioden 2019 

Under det fjärde kvartalet slutfördes bolagets kliniska fas III-studie för läkemedelskandidaten AKP01 mot psoriasis. Studien omfattade 277 randomiserade patienter och bekostades av det indiska läkemedelsbolaget Cadila Pharmceuticals. Efter periodens utgång meddelades positiva resultat från studien. Studien uppnådde sitt primära behandlingsmål, och AKP01 tolererades mycket väl. Inga allvarliga biverkningar rapporterades. De positiva resultaten utgör även proof-of-concept för bolagets patenterade drug-delivery teknologi för topikala läkemedel. 

I december meddelade bolaget att ett utvärderings- och licensoptionsavtal ingåtts med det israeliska bolaget Cannassure. Avtalet ger Cannassure en rätt att licensiera Lipidors drug-delivery teknologi för valda applikationer inom Cannabisområdet om utvärderingen faller ut som förväntat. Resultat från utvärderingsstudierna väntas under andra halvåret 2020. 

Nyemission uppgående till cirka 20,0 MSEK genomfördes under det första kvartalet med syfte att möjliggöra den fortsatta kliniska utvecklingen av bolagets läkemedelsprojekt samt förbereda bolaget för notering vid allmän marknadsplats. Bolagets aktier noterades på Nasdaq First North Growth Market den 27 september 2019 och bolaget tillfördes cirka 25,2 MSEK före kapitalanskaffningskostnader i en övertecknad noteringsemission. 

Utvalda finansiella data 2019 okt-dec  2018 okt-dec  2019 jan-dec  2018 jan-dec 
Nettoomsättning, tkr 72 243
Rörelseresultat, tkr -4 763  -3 298  -13 808  -7 634
Resultat efter skatt, tkr -4 761 -3 298 -13 807 -7 637 
Balansomslutning, tkr 28 298 18 185 28 298 18 185
Periodens kassaflöde, tkr -5 402 -1 888 25 939 616
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,23 -0,13 1,28 0,04
Likvida medel, tkr 27 113 1 174 27 113 1 174
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,20 -0,22 -0,68 -0,51
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,20 -0,22 -0,68 -0,51
Eget kapital per aktie (SEK) 1,14 0,96 1,14 0,96
Soliditet, % 94,80% 79,46% 94,80% 79,46%

 

VD har ordet 

Under januari månad 2020 kunde vi presentera att Lipidor uppnått den hittills viktigaste milstolpen i bolagets historia. Lipidors avslutade kliniska fas III-studie av kalcipotriolspray (AKP01), med målsättning att utvärdera AKP01:s effekt och säkerhet, uppnådde sitt primära behandlingsmål och visade terapeutisk likvärdighet med jämförelseprodukten. AKP01 tolererades mycket väl under den åtta veckor långa behandlingen med låg frekvens av biverkningar och där inga allvarliga biverkningar inrapporterades. 

Det goda studieresultatet validerar AKVANO som formuleringsplattform. Det stärker våra övriga projekt som samtliga baseras på bolagets patenterade lipidbaserade teknologi. Läkemedelsverket har tidigare öppnat för möjligheten att ta AKP02 direkt till en fas III-studie med stöd av ett positivt resultat för den nu avslutade AKP01 studien. Vi kommer nu att arbeta för att ta AKP02 direkt in en fas III-studie under 2020. 

Vi har fortsatt med strategisk översyn över kommande patentutgångar av storsäljande hudläkemedel där vi tror att Lipidors AKVANO-teknologi skulle kunna leda till förbättrade produkter. Bolaget gör löpande utvärderingar av möjliga samarbetsprojekt och erhåller även ersättning för det. 

En stor potentiell värdedrivare för Lipidor är det utvärderings- och licensoptionsavtal som vi ingick i december för Cannabisområdet med det israeliska bolaget Cannassure. Faller utvärderingsarbetet väl ut så ser vi betydande möjligheter att tillsammans med Cannassure lansera produkter med aktiva substanser från cannabisplantan inom ett intressant och växande terapiområde. 

Vårt dotterföretag Emollivet AB med inriktning på veterinärvårdsprodukter genomförde under 2019 den första testproduktionen av en hudvårdsserie för djur. I och med detta påbörjades också den operativa verksamheten i bolaget och vi har flera aktörer som för närvarande utvärderar produkterna. 

De kommande åren avser Lipidor att starta flera kliniska studier med ambitionen att ingå utvecklingsavtal efter genomförda kliniska fas II-studier. Lipidor har flera pågående diskussioner om utvecklingssamarbeten. 

Stockholm den 25 februari 2020

Ola Holmlund

VD 

 

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet (okt-dec) 

  • I början av november färdigbehandlades den sista patienten i bolagets pågående fas III- studie
  • Den 10 december 2019 meddelade vi att Lipidor och Cannassure Therapeutics Ltd (“Cannassure”) ingår avtal om genomförbarhetsstudie och option till licens för utveckling och försäljning av topikala medicinska cannabisprodukter. Samarbetet inleds med en utvärdering av möjligheten att inkorporera olika aktiva läkemedelssubstanser från cannabisväxten i Lipidors patentskyddade drug delivery-teknologi AKVANO 

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-dec) 

  • Under december 2018 och januari 2019 genomfördes en nyemission om totalt 20,0 MSEK
  • Lipidor har under juni månad 2019 bildat dotterföretaget Emollivet AB som påbörjat sin operationella verksamhet med kommersialisering av veterinärmedicinska produkter
  • Bolagets aktier noterades på Nasdaq First North Growth Market den 27 september 
  • Noteringsemissionen i september 2019 inbringade cirka 25,2 MSEK före kapitalanskaffningskostnader 

Väsentliga händelser efter rapportperioden 

  • Den 24 januari 2020 meddelade vi positiva resultat från bolagets kliniska fas III-studie av kalcipotriolspray (AKP01) mot psoriasis
  • I januari 2020 meddelade vi att KK-stiftelsen finansierar samverkansprojekt för studier av hur läkemedelsformuleringar påverkar hudbarriären. Lipidor har i samarbete med Malmö universitet, MediGelium AB, Larodan AB och ERCO Pharma AB beviljats forskningsanslag från KK-stiftelsen för ett gemensamt projekt. 
  • Det har i övrigt inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden 

Se bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 2019

Information

Denna information är sådan som Lipidor AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2020 kl. 08.00 CET.