Regulatory August 23, 2023

Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2023

STOCKHOLM, den 23 augusti 2023 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – juni 2023. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf.

För att läsa kvartalsrapporten klicka här: https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q2-2023/

Sammanfattning av delårsrapporten

Det operativa arbetet har bestått av såväl utvecklingsinsatser, primärt kopplade till bolagets läkemedelskandidat AKP02G2, som strategi- och finansieringsarbete. Under perioden säkrades kortsiktig finansiering genom avtal kring avyttring av andelar i intresseföretaget Emollivet samt upptagande av lån.

Andra kvartalet (apr-jun) 2023 Rapportperioden (jan-jun) 2023
Nettoomsättning 0 tkr (0)
Rörelseresultat -3 541 tkr (-8 753)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,13 SEK (-0,30)
Nettoomsättning 8 tkr (0)
Rörelseresultat -5 881 tkr (-19 852)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,11 SEK (-0,68)
Utvalda finansiella data i sammandrag 2023 apr-jun 2022 apr-jun 2023 jan-jun 2022 jan-jun 2022 jan-dec
Nettoomsättning, tkr 8 45
Rörelseresultat, tkr -3 541 -8 753 -5 881 -19 852 -41 470
Resultat efter skatt, tkr -3 661 -8 709 -3 246 -19 781 -41 379
Balansomslutning, tkr 10 816 32 094 10 816 32 094 15 621
Periodens kassaflöde, tkr -3 005 -8 186 -3 731 -1 177 -42 380
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,10 -0,28 -0,13 -0,04 -1,46
Likvida medel, tkr 5 196 25 491 5 196 25 491 8 927
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,13 -0,30 -0,11 -0,68 -1,43
Eget kapital per aktie (SEK) -0,04 0,82 -0,04 0,82 0,07
Soliditet, % -10,17 % 73,98 % -10,17 % 73,98 % 13,74 %

Företaget i korthet

Lipidor AB (publ), org. nr. 556779-7500 är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till bolaget är Lipidor AB, c/o Ekonomistubben, Box 55931, 102 16 Stockholm.

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, acne vulgaris, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit genom omformulering av välbeprövade läkemedelssubstanser. Bolagets prioriterade projekt heter AKP02G02 och fokuserar på psoriasis.

Under 2019 bildades dotterföretaget Emollivet AB med inriktning på djurvårdssprodukter baserade på Lipidors formuleringsplattform AKVANO®.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet (apr-jun)

  • Lipidor meddelade den 26 maj att siktet ställts in på en ny Fas III-studie med AKP02 under 2024. Detta efter att data från den tidigare genomförda kliniska studien med läkemedelskandidaten AKP02 analyserats. AKP02 var väldigt nära att uppnå likvärdig terapeutisk effekt med referensprodukten i studien som genomfördes under 2022. En djupgående analys om varför effekten av de olika preparaten skiljde sig åt har resulterat i en förklaringsmodell som nu genomgår ett verifieringsprogram.
  • Den 22 juni meddelade Lipidor att Läkemedelsverket bedömer att AKP02G2, den modifierade versionen av bolagets läkemedelskandidat AKP02 för behandling av psoriasis, kan användas i en ny klinisk Fas III-studie. Det innebär att inga ytterligare kliniska studier med AKP02G2 kommer att behövas innan en ny Fas III-studie kan påbörjas.
  • Den 29 juni meddelade Lipidor AB att finansiering om 2 MSEK tillförs genom avyttring av innehav i intressebolaget Emollivet. Ett kortsiktigt lån om 1 MSEK har också signerats varav 0,5 MSEK har tillförts bolaget vid rapportperiodens slut.

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Den 17 januari 2023 avhöll Lipidor extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman beslutades att godkänna att bolaget överlåter aktier i dotterbolaget Emollivet AB till två större aktieägare i Lipidor. I februari 2023 avyttrades 653 aktier av moderbolagets 1 243 aktier.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Likvid för avtalad avyttring av 274 Emollivet-aktier erhölls under juli månad.

VD har ordet

Efter fjolårets bakslag har vi arbetat intensivt med att utvärdera, definiera och ta fram en uppdaterad affärsplan för Lipidor. Under årets andra kvartal har arbetet fortsatt och med det stöd som den operativa ledningen, styrelsen och våra största ägare visat för vår formuleringsteknologi och den stora potential vi ser i vårt huvudprojekt AKP02 siktar vi på att genomföra en ny Fas III-studie så snart som möjligt. Det innebär också att vi kommer att lägga hela vårt fokus på AKP02G2 (generation två av AKP02) och därmed prioritera att alla förutsättningar för den nya studien kommer på plats så snart som möjligt.

Vi har skaffat oss mycket erfarenhet och kunskap från Fas III-studien som genomfördes under 2022 och baserat på dessa lärdomar har vi kunnat göra viktiga förändringar i vår formulering som skall bidra till att skapa en effektprofil som är mer jämförbar med originalläkemedlet.

Det finns flera starka argument för att fokusera på AKP02G2:

  • Marknaden för en förbättrad formulering av den ledande produkten för behandling av mild till moderat psoriasis är stor, växande och konkurrensen bedöms vara begränsad baserat på analys av pågående kliniska studier i sen fas.
  • Vi har sedan tidigare ett partnerskap med ett av Europas största läkemedelsbolag Menarini/Relife som inkluderar alla relevanta steg för att ta AKP02G2 genom registrering och lansering på den europeiska marknaden.
  • Vi har kommit långt i att sätta upp en kommersiell produktion vilket gör att vi känner oss trygga med att kunna producera produkter för kommersiellt behov.

Vår bedömning är att potentialen för AKP02G2 är bättre nu än när den förra Fas III-studien inleddes. Med våra nya insikter ökar sannolikt förutsättningarna för att nå positiva resultat och med detta som utgångspunkt behöver vårt avtal med Menarini/RELIFE uppdateras. Dialogen kring detta pågår i positiv anda.

Ny Fas III-studie

Studiens syfte kommer att vara att utvärdera den uppdaterade formuleringen AKP02G2s effekt, säkerhet och ekvivalens i jämförelse med samma marknadsledande produkt som sist. Studiedesignen kommer inkludera patienter med lindrig till medelsvår psoriasis och utvärderingen av effekt kommer också att ske på samma sätt som i den föregående studien. Vi har också genomfört ett möte med svenska läkemedelsverket och fått bekräftelse på vår plan för en ny studie. Vårt mål är leverera så kallat HLR (High Level Result) från studien runt årsskiftet 2024/2025.

Finansiering

Med utgångspunkt från de nya fortsättningarna intensifieras även arbetet med att finansiera nästa steg i bolagets utveckling. Vi kommer att komma med uppdateringar om detta i närtid och känner stor tillförsikt till processen och vi har hittills fått mycket positiv respons angående vår fokuserade AKP02G2-strategi.

Med vårt nya fokus är jag övertygad om att vi är på rätt väg och att fortsättningarna att nå våra högt uppsatt mål är goda.

Stockholm den 23 augusti 2023

Ola Holmlund

Verkställande direktör

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport januari – september 2023 22 november 2023

Se delårsrapporten

Delårsrapporten Q2 2023

Offentliggörande

Informationen lämnades för offentliggörande genom VD:s försorg den 23 augusti 2023, klockan 08.30 (CEST).