Regulatory May 5, 2022

Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2022

STOCKHOLM, den 5 maj 2022 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q1-2022/) samt i form av bifogad pdf.

Sammanfattning av delårsrapporten

Under det första kvartalet har de första patienterna inkluderats i en klinisk fas III-studie med AKP02 kutan spray mot lindrig till medelsvår psoriasis. Studien genomförs under första halvåret 2022. Dotterföretaget Emollivet AB har lanserat COMBI – en antiseptisk mjukgörande spray för hästar med mugg, rasp och skorv. Emollivet AB har även genomfört en finansieringsrunda. Nyemissionen, som var en företrädesemission till befintliga ägare, uppgick till 5 miljoner kronor. Lipidor har tecknat del av emissionsvolymen, en investering på 2,92 MSEK.

Första kvartalet (jan-mar) 2022
 
Nettoomsättning 0 tkr (103)
Rörelseresultat -11 121 tkr (-4 408)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,38 SEK (-0,16)
Utvalda finansiella data i sammandrag 2022 jan-mar 2021 jan-mar 2021 jan-dec
Nettoomsättning, tkr 103 15 376
Rörelseresultat, tkr -11 121 -4 408 -21 384
Resultat efter skatt, tkr -11 100 -4 408 -21 291
Balansomslutning, tkr 41 228 60 833 55 020
Periodens kassaflöde, tkr -17 660 -4 990 -12 996
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,61 -0,18 -0,46
Likvida medel, tkr 33 647 59 313 51 307
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,38 -0,16 -0,75
Eget kapital per aktie (SEK) 1,12 2,09 1,50
Soliditet, % 78,65% 97,39% 79,11%

Företaget i korthet

Lipidor AB (publ), org. nr. 556779-7500 är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till bolaget är Lipidor AB, Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd.

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, acne vulgaris, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit genom omformulering av välbeprövade läkemedelssubstanser.

Under 2019 bildades dotterföretaget Emollivet AB med inriktning på veterinärvårdsprodukter baserade på Lipidors formuleringsplattform AKVANO®.

Väsentliga händelser under det första kvartalet (jan-mar)

  • Den 26 januari 2022 meddelades att de första patienterna har inkluderats i en klinisk fas III-studie med AKP02 kutan spray (kalcipotriol+ betametason dipropionat 0,005 %/0,05 %) mot lindrig till medelsvår psoriasis. Studien genomförs under första halvåret 2022.
  • Den 3:e mars 2022 meddelades att dotterföretaget Emollivet AB lanserar COMBI – en antiseptisk mjukgörande spray för hästar med mugg, rasp och skorv. Produkten släpps på den svenska marknaden och finns tillgänglig att köpa från och med den 3:e mars via Emollivets e-handel www.emollivet.se
  • Den 15:e mars 2022 meddelades att dotterföretaget Emollivet AB genomför finansieringsrunda och rekryterar nyckelpersoner. Nyemissionen, som är en företrädesemission till befintliga ägare, uppgår till 5 miljoner kronor. Lipidor har tecknat del av emissionsvolymen, en investering på 2,92 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden.

VD har ordet

Årets första kvartal inleddes i ett högt tempo med flera positiva nyheter. I januari meddelade vi att de första två patienterna hade inkluderats i Fas III-studien med AKP02 för behandling av psoriasis. Studien pågår under första halvåret 2022 och omfattar totalt 294 patienter fördelade på 15 deltagande kliniker i Indien. Studiens främsta syfte är att jämföra den terapeutiska effekten hos den spraybara läkemedelskandidaten AKP02 mot lindrig till medelsvår psoriasis med Enstilar, ett vanligt förskrivet preparat i skumform, som innehåller samma kombination av aktiva substanser som AKP02. Vår bedömning är att utsikterna för ett positivt utfall i studien är goda.

Fas III-studien med AKP02 är den nästa stora milstolpen i samarbetet med vår partner RELIFE S.r.l., ett bolag med fokus på dermatologiska indikationer och produkter, och som ingår i den ledande internationella läkemedelskoncernen Menarini Group. Enligt samarbetet med RELIFE kommer vi att kunna generera licensintäkter från produktförsäljning av både AKP01 och AKP02.

Kommersialisering i sikte

Vi är på god väg att ta det stora steget från att vara ett utvecklingsbolag till att bli ett tillväxtbolag som genererar intäkter. Det är ett skäl till att vi under perioden har stärkt Lipidor-teamet och rekryterat till en nyinrättad befattning – Supply Chain & Operations Manager. Det blir en viktig roll nu när vi nu närmar oss kommersialisering.

AKVANO® – valideras teknikplattform

Våra aktiviteter och uppnådda milstolpar har validerat Lipidors patenterade AKVANO®-teknik som idag har både medicinskt proof-of-concept (Fas III-studien av AKP01) och kommersiellt proof- of-concept. Sammantaget har detta starkt bidragit till att minska riskerna väsentligt i produktportföljen. Målsättningen är att ingå fler kommersiella avtal under de kommande åren och bygga en portfölj som genererar intäkter från flera produkter.

Under första kvartalet tecknade Lipidor sin andel i företrädesemissionen i dotterföretaget Emollivet, en investering om 2,9 miljoner SEK. Jag ser positivt på Emollivets expansion och marknadslansering av användarvänliga hudvårdsprodukter för djur baserade på AKVANO®.

Spännande tillväxtresa

Vi kommer fortsätta göra vårt yttersta för att tillsammans med våra samarbetspartners utveckla och kommersialisera hudläkemedel som främjar patientens hälsa och välmående, och stärker bolagets position. Mitt team och jag ser fram emot ett fortsatt spännande och framgångsrikt verksamhetsår.

Stockholm den 5 maj 2022

Ola Holmlund

Verkställande direktör

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport januari – juni 2022                  24 augusti 2022

Delårsrapport januari – september 2022        23 november 2022

Årsredovisning 2021 är tillgänglig på bolagets hemsida (här).

Årsstämma kommer att hållas den 2 juni 2022 i Stockholm. Årsstämman kommer att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Se delårsrapport

Delårsrapport första kvartalet 2022

Offentliggörande

Informationen lämnades för offentliggörande genom VD:s försorg den 5 maj 2022, klockan 08:30 (CEST).