Regulatory May 11, 2023

Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2023

STOCKHOLM, den 11 maj 2023 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – mars 2023. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf.

För att läsa kvartalsrapporten klicka här: https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q1-2023/

Sammanfattning av delårsrapporten

Under perioden säkrades en bryggfinansiering i syfte att skapa finansiellt utrymme för verksamheten. Kapitaltillskottet om 5,3 msek tillfördes genom en kombination av lån och avyttring av aktieinnehav i Emollivet AB. Lipidor äger fortsatt ca 25% av aktierna i Emollivet AB.

Det operativa arbetet har bestått av såväl utvecklingsinsatser, primärt kopplade till bolagets läkemedelskandidat AKP02, som strategi- och finansieringsarbete med målet att definiera den bästa vägen för att tillvarata potentialen av bolagets läkemedelskandidater. Ett omställningsarbete genomfördes för att minska bolagets rörelsekostnader. Försäljningen av andelar i Emollivet AB gav, tillsammans med justerad reservation, ett positivt resultat för perioden.

Första kvartalet (jan-mar) 2023
Nettoomsättning 8 tkr (0)
Rörelseresultat -2 340 tkr (-11 121)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,01 SEK (-0,38)
Utvalda finansiella data i sammandrag 2023 jan-mar 2022 jan-mar 2022 jan-dec
Nettoomsättning, tkr 8 45
Rörelseresultat, tkr -2 340 -11 121 -41 470
Resultat efter skatt, tkr 415 -11 100 -41 379
Balansomslutning, tkr 12 489 41 228 15 621
Periodens kassaflöde, tkr -726 -17 600 -42 380
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,03 -0,61 -1,46
Likvida medel, tkr 8 201 33 647 8 927
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) 0,01 -0,38 -1,43
Eget kapital per aktie (SEK) 0,09 1,12 0,07
Soliditet, % 20,51% 78,65% 13,74%

Företaget i korthet

Lipidor AB (publ), org. nr. 556779-7500 är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till bolaget är Lipidor AB, c/o Ekonomistubben, Box 55931, 102 16 Stockholm.

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, acne vulgaris, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit genom omformulering av välbeprövade läkemedelssubstanser.

Under 2019 bildades dotterföretaget Emollivet AB med inriktning på djurvårdssprodukter baserade på Lipidors formuleringsplattform AKVANO®.

Väsentliga händelser under det första kvartalet (jan-mar)

  • Den 17 januari 2023 avhöll Lipidor extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman beslutades att godkänna att bolaget överlåter aktier i dotterbolaget Emollivet AB till två större aktieägare i Lipidor. I februari 2023 avyttrades 653 aktier av moderbolagets 1 243 aktier. Därmed äger Lipidor fortsatt 590 aktier vilket motsvarar cirka 25% av aktierna i Emollivet.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden.

VD har ordet

Årets första kvartal inleddes i ett högt tempo med både utvecklings- och strategiarbete. Bästa möjliga väg framåt har varit i fokus från ledning och styrelse efter att bolaget, med liten marginal, inte nådde hela vägen fram i den Fas III-studie som genomfördes för psoriasisprojektet AKP02 under 2022. De ansträngningar som har gjorts under årets början har stakat ut en plan framåt och vi är glada över att kunna se med tillförsikt och energi på framtiden.

Ny Fas III i sikte

Lipidor har som mål att ta AKP02 genom en ny Fas III och kommer fortsätta att tillsammans med samarbetspartners utveckla och kommersialisera hudläkemedel som främjar patientens hälsa och välmående. Studieresultaten har analyserats noga under det första kvartalet och arbetet pågår alltjämt.

AKVANO® är framtagen för att underlätta för patienter. Tillsammans med den sprayteknik som levererar läkemedelsubstanserna ges en enkel applicering som inte behövs smörjas in och som torkar väldig snabbt. Vår övertygelse är att detta ger patienten en förbättrad upplevelse och enklare vardag utan tex kladd på kläderna. Med dessa fördelar, få liknande läkemedelskandidater på väg till marknaden samt ett växande behov finns betydande potential för AKP02. Lipidor har under åren byggt upp ett gediget kunskapskapital. Bolaget har genomfört flera kliniska studier och tidigare lyckats med en Fas III-studie med AKP01, som är föregångaren till AKP02.

Säkrad bryggfinansiering

För att säkerställa rörelsekapital för årets början tog Lipidors styrelse ett beslut att sälja en del av aktieinnehavet i dotterbolaget Emollivet som utvecklar och säljer hudvårdande sprayprodukter för djur. Försäljningen slutfördes under februari månad och efter försäljningen äger Lipidor fortsatt ca 25% av aktierna i bolaget. Tillsammans med försäljningen och ett lån om 0,5 msek tillfördes drygt 5 msek vilket gav bolaget finansiering under våren för att arbeta med viktiga framtidsorienterade aktiviteter.

Organisatoriska förändringar

När studieresultatet var ett faktum under slutet av 2022 så vidtogs åtgärder för att drastiskt minska Lipidors rörelsekostnader. Personal fick sägas upp och kontoret stängas ner. Vid första kvartalets slut var övergången genomförd. Lipidor har i och med detta delvis behövt byta skepnad, fokusera än tydligare och justera sin verksamhet efter nya förutsättningar. En förändringsprocess som gjorts kontrollerat och i god ton med inblandade parter. Bolaget har också kunnat behålla nyckelkompetens samt vårt laboratorium på Stockholms universitet för att kunna fortsätta driva verksamheten.

Ett starkt utgångsläge

Bolaget för fortfarande positiva dialoger med Relife runt framtiden. Vi har upparbetade kontakter med leverantörer och en produktionslina redo. Den investering som gjorts hos vår partner Aurena Laboratories säkerställer en framtida GMP-produktion. Att bygga upp en GMP-tillverkning är såväl tids- som kostnadsintensivt. Det är nödvändigt ur ett kommersiellt perspektiv att ha en säkrad produktionskapacitet, därför är detta otroligt värdefullt för Lipidor.

Vår patentportfölj står stark och innovationskraften är hög. Sammantaget är bolagets plattform värdefull och en ny Fas III-studie inom räckhåll. De lärdomar som skapats hittills kommer tillsammans med ett fortsatt systematiskt och kvalitetsinriktat arbete öka chansen att nå goda resultat. Lipidor är sammanfattningsvis ett bolag med projekt i sen klinisk fas och ett tydligt kommersiellt fokus, redo för en fortsatt intressant resa.

Stockholm den 11 maj 2023

Ola Holmlund

Verkställande direktör

Kommande informationstillfällen

Årsstämma 2023 8 juni 2023
Delårsrapport januari – juni 2023 23 augusti 2023
Delårsrapport januari – september 2023 22 november 2023

Se delårsrapporten

Delårsrapporten Q1 2023

Offentliggörande

Informationen lämnades för offentliggörande genom VD:s försorg den 11 maj 2023, klockan 08.30 (CEST).

För ytterligare information, vänligen kontakta

Lipidor AB (Org. Nr. 556779-7500)
VD, Ola Holmlund
Telefon: +46 (0) 725-07 03 69
E-post: ola.holmlund@lipidor.se
c/o Ekonomistubben
Box 55931
102 16 Stockholm

Certified adviser
Erik Penser Bank AB
Apelbergsgatan 27, Box 7405
103 91 Stockholm
Hemsida: www.penser.se

Om Lipidor AB

Lipidor AB (www.lipidor.se) är ett svenskt stockholmsbaserat forsknings- och utvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, acne vulgaris, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit genom omformulering av välbeprövade läkemedelssubstanser.