Regulatory May 22, 2024

Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för Q1 2024

STOCKHOLM, den 22 maj 2024 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – mars 2024. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf.

För att läsa delårsrapporten klicka här: https://lipidor.se/investerare/finansiella-rapporter/

Sammanfattning av första kvartalet

Lipidor arbetar mot att genomföra en Fas III studie för psoriasiskandidaten AKP02G2 med sikte på att presentera studieresultat Q1/25. Under perioden godkändes ansökan för studiestart av det indiska läkemedelsverket (DCGI).

Utöver utvecklingsinsatser bestod det operativa arbetet under det första kvartalet av finansieringsarbete på såväl kort som lång sikt. Under perioden såldes ett av bolagets patent för att kortsiktigt stärka kassan och det återstående ägandet i Emollivet AB avyttrades.

Efter periodens slut meddelades att finansiering för den kliniska studien för AKP02G2 säkrats genom en partiellt säkerställd företrädesemission och ett co-investeringsavtal. I tillägg ingicks en kreditfacilitet för att starta aktiviteter kopplade till genomförandet av den kliniska studien för AKP02G2.

Första kvartalet (jan-mar) 2024
Nettoomsättning 18 tkr (8)
Rörelseresultat -647 tkr (-2 340)
Resultat per aktie före och efter utspädning 0.01 SEK (0,01)
Utvalda finansiella data i sammandrag 2024
jan-mar
2023
jan-mar
2023
jan-dec
Nettoomsättning, tkr 18 8 78
Rörelseresultat, tkr -647 -2 340 -15 454
Resultat efter skatt, tkr 310 415 -11 485
Balansomslutning, tkr 1 764 12 489 2 824
Periodens kassaflöde, tkr -287 -726 -8 299
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,01 -0,03 -0,29
Likvida medel, tkr 341 8 201 628
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) 0,01 0,01 -0,40
Eget kapital per aktie (SEK) -0,31 0,09 -0,32
Soliditet, % -511,85 % 20,51 % -330,70 %

Företaget i korthet

Lipidor utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar med fokus på psoriasis genom omformulering av välbeprövade läkemedelssubstanser. Med den lipidbaserade och patenterade formuleringsteknologin AKVANO® avser Lipidor utveckla läkemedel som har minst likvärdig effekt med ledande originalprodukt men som ger den tydliga patientfördelen att den torkar snabbt och som är enklare att applicera (spraybar) jämfört med existerande produkter på marknaden.

Lipidor AB (publ), org. nr. 556779-7500 är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till bolaget är Lipidor AB, c/o Ekonomistubben, Box 55931, 102 16 Stockholm.

Väsentliga händelser under det första kvartalet (jan-mar)

  • Den 24 januari meddelades att ett av bolagets patent, som tidigare ut-licensierats till Emollivet AB, nu har avyttrats till samma part. Försäljningen syftade till att kortsiktigt stärka Lipidors kassa.
  • Den 6 mars meddelades att en försäljning av 100 Emollivet-aktier, motsvarande 0,7 MSEK, har genomförts för att stärka bolagets kassa kortsiktigt och den 26 mars meddelas att det återstående ägandet i Emollivet, enligt plan, har avyttrats. Bolaget tillfördes därigenom ytterligare ca 0,5 MSEK.
  • Den 21 mars meddelades att godkännande för start av klinisk Fas III-studie med psoriasiskandidaten AKP02G2 har erhållits från den indiska läkemedelsmyndigheten (DCGI).

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Den 10 april meddelades att Lipidor beslutar om företrädesemission om cirka 58 MSEK och att ett co-investeringsavtal om 12,4 MSEK har ingåtts. Företrädesemissionen är garanterad till cirka 66 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Därigenom säkerställs finansieringen för den planerade Fas III-studien med AKP02G2. En kreditfacilitet om 3 MSEK ingås för att starta upp aktiviteter kopplade till genomförandet.
  • Lipidor AB avhöll den 21 maj 2024 extra bolagsstämma i Stockholm. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2, med företrädesrätt för aktieägarna, i enlighet med vad bolaget meddelat i pressmeddelande den 10 april 2024.

VD har ordet

För ett par veckor sedan meddelade vi marknaden den mycket goda nyheten att Lipidor har säkerställt finansiering för en Fas III studie med vår läkemedelskandidat för psoriasis. Med finansiering på plats är det dags att sätta full fart på den operativa verksamheten. Allt fokus ligger nu på att genomföra en Fas III studie med vår läkemedelskandidat AKP02G2 där vi siktar på att presentera studieresultat redan mot slutet av Q1- 2025.

Under perioden har ett patent kopplat till djursegmentet sålts samt att resterande ägande i det tidigare dotterbolaget Emollivet har avyttrats. Vår fokusstrategi på läkemedelskandidater för psoriasis i sen klinisk fas har sedan tidigare inneburit att vi pausat andra pre-kliniska läkemedelsprojekt. Sammantaget har Lipidor exekverat på den strategiska omställning som bedömts nödvändig och fördelaktig för bolagets utveckling.

Kommande milstolpar

Som vi tidigare har berättat så har vi redan fått godkännandet av den Indiska myndigheten att genomföra den kliniska studien. Psoriasiskandidaten AKP02G2 kombinerar kalcipotriol och betametason dipropionat och är baserad på Lipidors patenterade AKVANO®-teknologi. Vi har aktiverat både vår CRO (Clinical Research Organisation) och CMO (Clinical Manufacturing Organisation) i deras respektive arbete. Ett viktigt mål är att säkerställa att prövningsmaterial finns tillgängligt hos vår CRO efter sommaren. Detta är en nödvändighet för att kunna presentera studieresultat enligt plan. Andra viktiga milstolpar är studiestart, hur rekryteringen förlöper samt när sista patienten kommer in i den kliniska studien. Vi ser fram emot att hålla er informerade.

De kommande månaderna

Igår fattades beslut på extra bolagstämma om den förestående företrädesemissionen med teckningsperiod som startar 29/5 och pågår till den 12/6. Prospekt kommer att finnas tillgängligt inom kort på vår hemsida. Jag hoppas att så många som möjligt tycker att erbjudandet är intressant och väljer att följa med på vår spännande resa.

Det är bra att vi nu har en garanterad finansiering och att vi fortfarande har stöd från både större ägare och samarbetspartners. Att genomföra en Fas III-studie är inte alla bolag förunnat och vi kommer att göra vårt yttersta för att förutsättningarna ska finnas för ett tids- och kvalitetsmässigt korrekt genomförande av den kliniska studien.

Vi befinner oss i ett gynnsamt läge och i startgroparna för en rad viktiga aktiviteter och milstolpar. Det är med stor glädje och tillförsikt som vi arbetar vidare mot uppsatta mål.

Stockholm den 22 maj 2024

Ola Holmlund

Verkställande direktör

Kommande informationstillfällen

Årsstämma hålles den 5 juni 2024 kl. 09.00 på Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8 i Stockholm.
Delårsrapport januari-juni 2024 28 augusti 2024
Delårsrapport januari-september 2024 20 november 2024

Se delårsrapporten

För att läsa delårsrapporten för Q1- 2024 klicka här: https://lipidor.se/investerare/finansiella-rapporter/

Offentliggörande

Informationen lämnades för offentliggörande genom VD:s försorg den 22 maj 2024, klockan 08.30 (CET).