Regulatory January 24, 2024

Lipidor genomför affär för 1,7 MSEK avseende patent relaterat till djursegmentet

STOCKHOLM, den 24 januari 2024 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att ett av bolagets patent, som tidigare ut-licensierats till Emollivet AB, nu har avyttrats till samma part. Försäljningen syftar till att kortsiktigt stärka Lipidors kassa.

Emollivet har sedan sin start år 2019 haft en licens på Lipidors´s IP kopplat till djursegmentet och ett royaltyavtal har reglerat Lipidors rätt till procentuell del av Emollivet försäljning. Från det att royaltyn började beräknas, dvs andra halvåret 2023, har avtalet genererat intäkter om cirka 75 kSEK för Lipidor.

Den 21 december 2023 meddelades, i samband med besked om avyttring av aktier i Emollivet, avsikten att arbeta för möjligheten att även nyttja IP kopplat till djursegmentet som del av bolagets bryggfinansiering. Detta arbete resulterade per idag i en försäljning av ett av Lipidors patent. Det ska noteras att patentet som sålts inte nyttjas i Lipidors´s psoriasisprojekt.

Köpeskillingen är satt på marknadsmässiga villkor och uppgår till 1,7 MSEK och innebär också att royaltyavtalet avslutas. Emollivet har genom avtalet fortsatt en licens till Lipidor´s kvarvarande patentportfölj inom djursegmentet för att undvika potentiella patentintrång och säkra tillgång till know-how kopplat till AKVANO®.