Regulatory September 23, 2019

Lipidor har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 27 September 2019

Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt Lipidor AB:s (”Lipidor” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). Första dag för handel på Nasdaq First North är fastställd till den 27 september 2019. I samband med ansökan har Lipidor tagit fram en bolagsbeskrivning som har godkänts av Nasdaq First North. Bolagsbeskrivningen är tillgänglig på Lipidors hemsida (www.lipidor.se).

Bakgrund 
Den 16 september kommunicerade Lipidor att Bolaget tillförs 25,2 MSEK i den noteringsemission som tecknades till totalt 136 MSEK (vilket motsvarade en teckningsgrad om totalt cirka 540 %). Bolaget tillförs genom emissionen cirka 1 150 nya aktieägare och totalt emitteras 4 200 000 aktier samt 2 100 000 teckningsoptioner av serie TO1. Teckningsoptionerna kan tillföra Bolaget ytterligare som lägst 18,9 MSEK och som högst 25,2 MSEK i november 2020. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO1 finns i bolagsbeskrivningen som finns på Lipidors hemsida (www.lipidor.se). 

Kortnamnet för Bolagets aktier på Nasdaq First North är LIPI. Kortnamnet för teckningsoptionerna av serie TO1 är LIPI TO1.

Genom listningen på Nasdaq First North tillförs Lipidor finansiering för fortsatta studier samtidigt som Bolaget breddar sin aktieägarbas. Lipidor har för avsikt att, vid utvalda tillfällen, ingå kommersiella avtal med läkemedelsbolag och listningen på Nasdaq First North bedöms ha en positiv effekt på Bolagets kommersiella möjligheter.

Rådgivare
Finansiell rådgivare i samband med noteringsemissionen och listningsprocessen var Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare var Fredersen Advokatbyrå AB.

Information

Denna information är sådan som Lipidor är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2019 kl. 13.15 CET.