November 27, 2020

Lipidor presenterar valberedningen

Stockholm den 27 november 2020 – Lipidor AB:s årsstämma antog vid årsstämman den 11 juni 2020 en instruktion för att utse valberedningen.

Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning som består av fyra ledamöter. De tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den sista september innan stämman ska kontaktas av bolagets styrelseordförande. De tre största aktieägarna har rätt att utse varsin valberedningsledamot.

De tre största aktieägarna utgjordes, per den 30 september 2020, av Cerbios-Pharma SA, Råsunda Förvaltning AB och Aurena Laboratories AB. Samtliga har accepterat att ingå i valberedningen.

Valberedningen utgörs av följande ledamöter:

Anton van Troostenburg, utsedd av Cerbios-Pharma SA
Per Nilsson, utsedd av Råsunda Förvaltning AB
Magnus Hedman, utsedd av Aurena Laboratories AB
Fredrik Sjövall, styrelseordförande, sammankallande

Senast sex veckor före årsstämman ska valberedningen lämna förslag avseende: ordförande för stämman, ordförande och övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, arvode till ordförande och övriga styrelseledamöter, val av revisor och arvode till revisor samt i förekommande fall ändringar i denna instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på bolagets hemsida, www.lipidor.

Aktieägare som vill lämna förslag till Lipidors valberedning inför årsstämman 2021 kan göra det via e-post till: info@lipidor.se (rubricera e-post med ”Valberedningen”) eller med brev till adressen: Lipidor AB, Att: Valberedningen, Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2, SE-171 65 Solna. En begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 20 april för att kunna tas in i kallelsen.

Lipidors årsstämma 2021 kommer att hållas tisdagen den 8 juni 2021 klockan 10.00 i Solna.

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 november 2020, klockan 09.00 (CET).