Regulatory December 5, 2023

Lipidor presenterar valberedningen

STOCKHOLM, den 5 december 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) presenterar idag enligt den gällande instruktionen (beslutad av årsstämman 2020) sin valberedning som ska som bestå av fyra ledamöter.

De tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den sista september innan stämman ska kontaktas av bolagets styrelseordförande. De tre största aktieägarna har rätt att utse varsin valberedningsledamot. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

Per den 30 september 2023 var de tre största aktieägarna Cerbios-Pharma SA, Aurena Laboratories AB samt Jan Holmbäck. Samtliga har accepterat att ingå i valberedningen.

Valberedningen utgörs av följande ledamöter:

  • Anton van Troostenburg, utsedd av Cerbios-Pharma SA
  • Magnus Hedman, utsedd av Aurena Laboratories AB
  • Jan Holmbäck, utsedd av Jan Holmbäck
  • Fredrik Sjövall, styrelseordförande, sammankallande

Senast sex veckor före årsstämman ska valberedningen lämna förslag avseende: ordförande för stämman, ordförande och övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, arvode till ordförande och övriga styrelseledamöter, val av revisor och arvode till revisor samt i förekommande fall ändringar i denna instruktion och arbetsordning för valberedningen.
Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets hemsida, www.lipidor.se. Aktieägare som vill lämna förslag till Lipidors valberedning inför årsstämman 2024 kan göra det via e-post till: info@lipidor.se (rubricera e-post med ”Valberedningen”) eller med brev till adressen: Lipidor AB, Att: Valberedningen, C/o Ekonomistubben, Box 55931, 102 16 Stockholm.

Lipidors årsstämma 2024 kommer att hållas onsdagen den 5 juni 2024 klockan 10.00 i Stockholm. En begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 17 april 2024 för att kunna tas in i kallelsen.

Offentliggörande

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2023 kl. 15.00 CET.