December 9, 2021

Lipidor presenterar valberedningen

STOCKHOLM, den 9 december 2021 – Enligt den gällande instruktionen för valberedningen i Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) (beslutad av årsstämman 2020) ska Lipidor ha en valberedning som består av fyra ledamöter.

De tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den sista september innan stämman ska kontaktas av bolagets styrelseordförande. De tre största aktieägarna har rätt att utse varsin valberedningsledamot. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

Per den 30 september 2021 var de tre största aktieägarna Cerbios-Pharma SA, Råsunda Förvaltning AB och Aurena Laboratories AB. Samtliga har accepterat att ingå i valberedningen.

Valberedningen utgörs av följande ledamöter:

  • Anton van Troostenburg, utsedd av Cerbios-Pharma SA
  • Per Nilsson, utsedd av Råsunda Förvaltning AB
  • Magnus Hedman, utsedd av Aurena Laboratories AB
  • Fredrik Sjövall, styrelseordförande, sammankallande

Senast sex veckor före årsstämman ska valberedningen lämna förslag avseende: ordförande för stämman, ordförande och övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, arvode till ordförande och övriga styrelseledamöter, val av revisor och arvode till revisor samt i förekommande fall ändringar i denna instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida, www.lipidor.se.

Aktieägare som vill lämna förslag till Lipidors valberedning inför årsstämman 2022 kan göra det via e-post till: info@lipidor.se (rubricera e-post med ”Valberedningen”) eller med brev till adressen: Lipidor AB, Att: Valberedningen, Svärdvägen 13, SE-182 33 Danderyd.

Lipidors årsstämma 2022 kommer att hållas torsdagen den 2 juni 2022 klockan 10.00 i Danderyd. En begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 14 april 2022 för att kunna tas in i kallelsen.

Offentliggörande

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 december 2021, klockan 08.00 (CET).