Regulatory August 18, 2020

Lipidor publicerar delårsrapport för H1 2020

Idag publicerar Lipidor AB sin delårsrapport för perioden januari – juni 2020. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://lipidor.se/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/) samt i form av bifogad pdf.

Sammanfattning av delårsrapporten – andra kvartalet 2020

Lipidor har fortsatt pågående positiva utlicensieringsdiskussioner med potentiella licenstagare.

Förberedelser för start av fas III-studien av AKP02 fortlöper enligt plan. Den planerade studien är fullt finansierad av befintliga medel.

Dotterföretaget Emollivet, verksamt inom Animal Care-området förbereder nyemission och har rekryterat verkställande direktör. Aurena Laboratories kommersialisering av desinfektionsspray i samarbete med Lipidor skapar kassaflöde.

 

Apr-jun 2020

Jan-jun 2020
Nettoomsättning 461 tkr (0)
Rörelseresultat -2 876 tkr (-2 863)
Resultat per aktie före utspädning -0,12 SEK (-0,15) Resultat per aktie efter utspädning -0,12 SEK (-0,15)
Nettoomsättning 461 tkr (0)
Rörelseresultat -5 800 tkr (-5 540)
Resultat per aktie före utspädning -0,25 SEK (-0,30) Resultat per aktie efter utspädning -0,25 SEK (-0,30)

 

Väsentliga händelser under det andra kvartalet (apr-jun)

  • Den 7 maj lämnade Lipidor en uppdaterad projektplan och meddelade bland annat avsikten att initiera en fas III-studie avseende AKP02 i egen regi.

  • Mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset och COVID-19 följer Lipidor händelseutvecklingen noga och vidtar åtgärder för att minimera påverkan på bolagets verksamhet. Lipidor följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, WHO och ECDC (Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar). COVID-19 har till dags dato haft begränsad effekt på Lipidors verksamhet men bolaget kan komma att behöva revidera sina tidsplaner om pandemin blir långvarig.

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-jun)

  • Den 24 januari 2020 meddelade vi positiva resultat från bolagets kliniska fas III-studie av kalcipotriolspray (AKP01) mot psoriasis.

  • I januari 2020 meddelade vi att KK-stiftelsen finansierar samverkansprojekt för studier av hur läkemedelsformuleringar påverkar hudbarriären. Lipidor har i samarbete med Malmö universitet, MediGelium AB, Larodan AB och ERCO Pharma AB beviljats forskningsanslag från KK-stiftelsen för ett gemensamt projekt. Projektet sträcker sig över två år och har målsättningen att utveckla modeller och undersöka hur kroppsegna ceramider och andra lipider kan användas för att skapa mer effektiva formuleringar av hudläkemedel samt underlätta reparation av skadad hud. Projektet omfattar en total budget om 4,6 MSEK varav 0,7 MSEK medfinansieras av Lipidor genom forskningsinsatser.
  • Den 16 mars meddelade vi att Aurena Laboratories AB utvecklat och lanserat en desinfektionsspray i samarbete med Lipidor baserad på Lipidors AKVANO-teknologi vars försäljning inletts under mars månad och genererar provisionsintäkter från och med april 2020.
  • Lipidor och dotterföretaget Emollivet AB har formaliserat relationen genom att ingå licensavtal som reglerar Emollivets rätt till Lipidors patenterade AKVANO®-teknologi inom veterinärmedicin området.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Den 7 juli 2020 meddelade vi att avtal ingåtts med Cadila Pharmaceuticals, ett ledande indiskt läkemedelsbolag med omfattande CRO-kapacitet, om att genomföra en fas III-studie för Lipidors läkemedelskandidat AKP02. Studien förväntas påbörjas under Q1 2021 och slutrapporteras i Q1 2022.

  • Den 7 juli 2020 meddelade vi att dotterföretaget Emollivet AB rekryterat Stina Linge som VD.

 

Utvalda finansiella data i sammandrag

2020
Apr-jun

2019
Apr-jun
2020
jan-jun
2019
jan-jun
2019
jan-dec
Nettoomsättning, tkr 461 461 72
Rörelseresultat, tkr -2 876 -2 863 -5 800 -5 539 -13 808
Resultat efter skatt, tkr 2 876 2 863 5 800 5 540 -13 807
Balansomslutning, tkr 22 545 14 318 22 545 14 318 28 298
Periodens kassaflöde, tkr 3 223 -2 658 2 970 11 739 25 939
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,14 -0,14 -0,13 0,63 1,28
Likvida medel, tkr 20 920 12 913 20 920 12 913 27 113
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,12 -0,15 -0,25 -0,30 -0,68
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,12 -0,15 -0,25 -0,30 -0,68
Eget kapital per aktie (SEK) 0,89 0,63 0,89 0,63 1,14
Soliditet, % 93,26% 85,95% 93,26% 85,95% 94,80%

 

Företaget i korthet

Lipidor AB, Org. Nr. 556779-7500 är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till bolaget är Lipidor AB, Fogdevreten 2, 175 21 Solna.

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit.

Under 2019 bildades dotterföretaget Emollivet AB och med inriktning på veterinärvårdsprodukter baserade på AKVANO.

 

VD har ordet

Andra kvartalet har varit händelserikt och vi har kunnat presentera flera viktiga nyheter som bekräftar att vi håller planerade tidslinjer och som talar för att vi har en spännande höst att se fram emot.

Fortsatt positiva licensieringsdiskussioner:

Med bra resultat från fas III-studien som avslutades vid årsskiftet har vi stegvis kunnat fördjupa diskussionerna med potentiella licenstagare. Trots COVID-19 har vi kunnat genomföra många möten och vi upplever att förutsättningarna för att bedriva affärsutveckling är goda. Vi håller också fast vid vårt mål att inom kommande tre kvartal kunna ingå kommersiella avtal avseende en kombinationslicens till AKP01 och AKP02.

Viktiga förberedelser för start av fas III studie av AKP02:

Vi lämnade i maj en uppdatering avseende våra prioriteringar och målsättningar med genomförande av en fas III-studie av AKP02 i egen regi som en av hörnstenarna.

Målsättningen med projektet är ekvivalent medicinsk effekt med tydlig patientpreferens för AKP02 jämfört med den marknadsledande produkten för behandling av mild till moderat psoriasis, Daivobet®. Daivobet® är ett kombinationsläkemedel bestående av de aktiva substanserna kalcipotriol och betametason som är ledande på en marknad som 2017 uppgick till 580 MUSD.

Under andra kvartalet har vi skrivit avtal med de bolag (CRO och CMO) som skall genomföra studien samt producera prövningsmaterial. Vi arbetar nu med att planera studiens genomförande i detalj och vi håller fast vid målet att initiera studien vid årsskiftet 2020/2021. Covid-19 utgör fortsatt en osäkerhetsfaktor som vi inte fullt ut kan kontrollera men vi håller en tät dialog med våra samarbetspartners och vi vidtar åtgärder för att minimera risken för förseningar.

Framsteg i affärsområdet Animal Care:

Vi har sedan en tid tillbaka placerat aktiviteter som avser utveckling och kommersialisering av produkter för behandling av djur i dotterföretaget Emollivet AB. Under andra kvartalet har detta initiativ förtydligats genom ett licensavtal som reglerar det framtida samarbetet. Vi har också presenterat rekryteringen av Stina Linge som VD för Emollivet.

Kommersialisering av desinfektionsspray tillsammans med Aurena Laboratories:

Initiativet att tillsammans med Aurena Laboratories lansera en desinfektionsspray har under andra kvartalet genererat intäkter om 461 kkr. Totalt har över 130 000 produkter sålts, starkt drivet av den pågående pandemin. Samarbetet med Aurena har utöver intäkter inneburit flera positiva saker. Vi har exponerat vår teknologi för en stor population och vi har fått positiv respons från slutanvändare på vårt spraykoncept. Vi har också skapat en bra plattform för fler kommersiella samarbeten med Aurena.

Trots covid-19 räknar vi med att hålla ett fortsatt högt tempo och vi är optimistiska inför det kommande halvåret.

Mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset och COVID-19 följer Lipidor händelseutvecklingen noga och vidtar åtgärder för att minimera påverkan på bolagets verksamhet. Lipidor följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, WHO och ECDC (Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar). COVID-19 har till dags dato haft begränsad effekt på Lipidors verksamhet men bolaget kan komma att behöva revidera sina tidsplaner om pandemin blir långvarig.

Stockholm den 18 augusti 2020

Ola Holmlund

VD

 

Bolagshändelser

Vid årsstämman den 11 juni 2019 omvaldes styrelseledamöterna Fredrik Sjövall, Ola Flink och Gunilla Lundmark. Nyval av ledmöterna Denis Angioletti och Otto Skolling. Fredrik Sjövall utsågs till ordförande.

Gabriel Haering och Per Nilsson avgick ur styrelsen.

Vid årsstämman omvaldes PwC med Magnus Lagerberg som bolagets revisor.

 

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport Q3 2020           19 november 2020

Delårsrapport Q4 2020           9 februari 2021

 

Offentliggörande

Denna information är sådan som Lipidor AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Rapporten lämnades för offentliggörande genom VD’s försorg kl. 08.00 den 18 augusti 2020.