Regulatory August 24, 2021

Lipidor publicerar delårsrapport för H1 2021

STOCKHOLM, den 24 augusti 2021: Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – juni 2021. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida (klicka här (https://lipidor.se/lipidor-ab-delrsrapport-q2-2021/)) samt i form av bifogad pdf.

Sammanfattning av delårsrapporten – andra kvartalet 2021

Lipidor har haft ett intensivt första halvår med framgångar inom många områden. I början av året skrev vi licensavtal med Cannassure Therapeutics (topikala medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO®-teknologi), vi lämnade in en ansökan under det första kvartalet om start av Fas III-studien för vårt kombinationsläkemedel mot psoriasis (AKP02) och vårt dotterbolag Emollivet fick anslag från Vinnova för att förbereda lansering av djurläkemedel.

Andra kvartalet (apr-jun) 2021 Rapportperioden (jan-jun) 2021
Nettoomsättning 2 tkr (461)
Rörelseresultat –7 470 tkr (-2 876)
Resultat per aktie före
och efter utspädning -0,26 SEK (-0,12)
Nettoomsättning 104 tkr (461)
Rörelseresultat –12 732 tkr (-5 800)
Resultat per aktie före
och efter utspädning -0,45 SEK (-0,25)

Väsentliga händelser under det andra kvartalet (apr-jun)

  • Den 22 april publicerade Lipidor en uppdatering om den planerade kliniska fas lll-studien med bolagets läkemedelskandidat AKP02 för behandling av psoriasis.
  • Den 23 april meddelades att Lipidors dotterföretag Emollivet AB tagit nästa steg mot lansering och mottagit ett anslag om 300 tkr av Vinnova.

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Den 18 januari publicerades att Lipidor ingått exklusivt avtal med Cannassure Therapeutics Ltd. i Israel för medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO®-teknologi. Lipidor kommer att erhålla tvåsiffriga royalties från kommande produktförsäljning samt milstolpsbetalning vid viss uppnådd försäljningsvolym maximerad till 350 KEUR.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Den 1 juli meddelade vi att Lipidor har tecknat ett licensavtal enligt vilket Lipidor ger RELIFE S.r.l., en del av ett ledande internationellt läkemedelsbolag – Menarini Group, exklusiva rättigheter att registrera, marknadsföra, distribuera och sälja läkemedelskandidater för behandling av psoriasis i Europa, Turkiet, Storbritannien, Schweiz, OSS-länderna och Balkanländerna. Det potentiella totala värdet av avtalet är upp till 70 miljoner euro.

Utvalda finansiella data i sammandrag

2021
apr-jun
2020
apr-jun
2021
jan-jun
2020
jan-jun
2020
jan-dec
Nettoomsättning, tkr 2 461 104 461 620
Rörelseresultat, tkr -7 470 -2 876 -12 732 -5 800 -16 264
Resultat efter skatt, tkr 7 470 2 876 12 732 5 800 -16 204
Balansomslutning, tkr 55 443 22 545 55 443 22 545 65 877
Periodens kassaflöde, tkr -6 187 -3 223 -11 177 -2 970 37 190
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,22 -0,14 -0,39 -0,13 1,51
Likvida medel, tkr 53 126 20 920 53 126 20 920 64 303
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,26 -0,12 -0,45 -0,25 -0,66
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,26 -0,12 -0,45 -0,25 -0,66
Eget kapital per aktie (SEK) 1,79 0,89 1,79 0,89 2,24
Soliditet, % 91,85 93,26 91,85 93,26 96,63

Företaget i korthet

Lipidor AB (publ), org. nr. 556779-7500 är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till bolaget är Lipidor AB, Fogdevreten 2, 175 21 Solna.

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit.

Under 2019 bildades dotterföretaget Emollivet AB med inriktning på veterinärvårdsprodukter baserade på Lipidors formuleringsplattform AKVANO®.

 

VD har ordet

Första halvåret har varit en intensiv period med flera viktiga framsteg för Lipidor. Ett stort fokus och intensivt arbete har lagts på förhandlingen om ett avtal för kommande kommersialisering av våra två första läkemedelskandidater mot psoriasis, AKP01 och AKP02. Det resulterade i att vi den 1 juli kunde meddela att Lipidor undertecknat ett exklusivt licensavtal med RELIFE S.r.l., ett bolag med fokus på dermatologibehandlingar, som ingår i Menarini Group. Koncernen har en stark närvaro både i Europa och på den globala marknaden. Affärsöverenskommelsen markerar en viktig milstolpe för Lipidor och vi ser fram emot ett framgångsrikt kommersiellt samarbete.

Avtalet innebär att Menarini-gruppen tar över ansvaret för att registrera, marknadsföra, distribuera och sälja i EU, Turkiet, Storbritannien, Schweiz, OSS (oberoende staters samvälde, sammanslutning av de före detta Sovjetstaterna) och Balkanländerna. Vidare innebär avtalet att det fortsatta arbetet och kostnaderna för AKP01, och för AKP02 efter genomförd Fas III-studie, i stort sett tas över av vår nya partner. Lipidor kommer att bidra med sin expertis och kunskap i specifika frågor som rör läkemedelskandidaterna.

Lipidor lämnade under perioden in en ansökan om studiestart med AKP02 till den indiska läkemedelsmyndigheten. Vi förväntar oss att kunna leverera studieresultat under första halvåret 2022. Vår samarbetspartner Aurena Laboratories, som är en av bolagets två stora industriella ägare, kommer att ansvara för den kommersiella produktionen av produkterna. RELIFE:s marknadslansering inom ramen för licensavtalet förväntas ske under andra halvåret 2023.

Utlicensiering på andra marknader

Vi har haft en omfattande utvärderingsprocess av licenspartners och i Menarini Group har vi valt en stark partner med distributionskraft och uthållighet för att etablera de kommande produkterna på de marknader avtalet omfattar. Vi fortsätter nu arbetet med att utvärdera utlicensiering på andra marknader tillsammans med Menarini Group och med andra möjliga partners.

Extern validering av AKVANO®

Externa valideringar är en vitamininjektion för oss på Lipidor. De stöttar oss i vår vision om att etablera AKVANO® som en ledande formuleringsplattform vid utveckling av hudläkemedel och i vår ambition om att förbättra vardagen för miljontals individer med hudsjukdomar.

I början av året undertecknade vi ett exklusivt licensavtal med Cannassure Therapeutics för topikala medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO®-teknologi. Avtalet är en viktig extern validering av vår patenterade formuleringsplattform och visar att även cannabinoider kan inkorporeras i AKVANO®.

Under andra kvartalet fick dotterbolaget Emollivet ett bidrag från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Emollivet utvecklar djurvårdsprodukter baserat på AKVANO®. Finansieringen kommer att användas till ett projekt där Emollivet genom interaktion med djurägare och aktörer på djurhälsomarknaden samlar underlag inför kommande lansering av djurläkemedlen.

Händelserik höst

Lipidors AKVANO®-teknik har nu både medicinskt proof-of-concept (Fas III-studien för AKP01) och kommersiellt proof-of-concept (licensavtalen med Cannassure och Menarini). Med vår befintliga kassa och kommande milstolpsbetalningar, som inkluderar bland annat en ”signing fee”, är bolagets verksamhet med dess nuvarande planer fullt finansierade för en överskådlig tid. Vi har dessutom utrymme för att öka takten i såväl vårt prekliniska som kliniska arbete. Vår ambition är att utveckla fler läkemedelskandidater baserade på AKVANO® och där vi bedömer att det finns en stark efterfrågan på bättre produkter. Vårt mål är att ingå fler licensavtal under de kommande åren och bygga en portfölj som genererar intäkter från flera produkter.

Jag är förväntansfull och optimistisk inför Lipidors fortsatta tillväxtresa. Härnäst ser jag fram emot en händelserik höst med bland annat uppdateringar om samarbetet med Cannassure, utvecklingen av djurläkemedel inom Emollivet, uppstarten av Fas III-studien för AKP02 samt uppdatering av Lipidors kliniska program.

Stockholm den 24 augusti 2021

Ola Holmlund

Verkställande direktör

 

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport januari – september                     25 november 2021

Bokslutskommuniké januari – december 2021     23 februari 2022

Delårsrapport januari – mars 2022                     5 maj 2022

 

Offentliggörande

Informationen lämnades genom VD:s försorg den 24 augusti 2021, klockan 08.30 (CEST).