Regulatory November 25, 2021

Lipidor publicerar delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september och det tredje kvartalet 2021

STOCKHOLM, den 25 november 2021: Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin delårsrapport för perioden juli – september 2021. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida (klicka här (https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q3-2021/)) samt i form av bifogad pdf.

Sammanfattning av delårsrapporten – tredje kvartalet 2021

Kvartalet innehöll Lipidors hittills viktigaste milstolpe då ett kommersiellt exklusivt avtal för registrering, marknadsföring, försäljning och distribution av AKP01 och AKP02 tecknades med RELIFE S.r.l – en del av läkemedelsjätten Menarini Group. I samband med avtalets undertecknande erhöll Lipidor den första milstolpsersättningen uppgående till 1,5 MEUR. Avtalets potentiella värde uppgår till minst 70 miljoner euro.

Under perioden har också Lipidors mest värdefulla projekt AKP02 godkänts för initiering av klinisk fas lll-studie, med förväntade topline resultat redan under det andra kvartalet 2022. Framsteg meddelas också i samarbetet med Cannassure, där positiva resultat medfört att en ny patentansökan har lämnats in och att samarbetet tas vidare mot klinisk fas.

Tredje kvartalet (jul-sep) 2021 Rapportperioden (jan-sep) 2021
Nettoomsättning 15 270 tkr (0)
Rörelseresultat 3 384 tkr (-4 915)
Resultat per aktie före och efter utspädning 0,12 SEK (-0,21)
Nettoomsättning 15 376 tkr (455)
Rörelseresultat -9 348 tkr (-10 715)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,33 SEK (-0,45)

Utvalda finansiella data i sammandrag

2021
jul-sep
2020
jul-sep
2021
jan-sep
2020
jan-sep
2020
jan-dec
Nettoomsättning, tkr 15 270 15 376 455 620
Rörelseresultat, tkr 3 384 -4 915 -9 348 -10 715 -16 264
Resultat efter skatt, tkr 3 456 4 874 9 276 10 674 -16 204
Balansomslutning, tkr 61 692 51 132 61 692 51 132 65 877
Periodens kassaflöde, tkr 6 418 28 614 -4 759 22 421 37 190
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) 0,23 1,21 -0,17 0,95 1,51
Likvida medel, tkr 59 544 49 534 59 544 49 534 64 303
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,12 -0,21 -0,33 -0,45 -0,66
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,12 -0,21 -0,33 -0,45 -0,66
Eget kapital per aktie (SEK) 1,91 1,86 1,91 1,86 2,24
Soliditet, % 88,15 96,14 88,15 96,14 96,63

Företaget i korthet

Lipidor AB (publ), org. nr. 556779-7500 är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till bolaget är Lipidor AB, Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd.

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit.

Under 2019 bildades dotterföretaget Emollivet AB med inriktning på veterinärvårdsprodukter baserade på Lipidors formuleringsplattform AKVANO®.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet (jul-sep)

  • Den 1 juli meddelade vi att Lipidor har tecknat ett licensavtal enligt vilket Lipidor ger RELIFE S.r.l., rätten att sälja läkemedelskandidater för behandling av psoriasis.
  • Den 27 september meddelade vi att Lipidor har fått godkännande för studiestart av klinisk fas III-studie av psoriasiskandidaten AKP02.

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Den 18 januari publicerades att Lipidor ingått exklusivt avtal med Cannassure Therapeutics Ltd. i Israel för medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO®-teknologi.
  • Den 23 april meddelades att Lipidors dotterföretag Emollivet AB tagit nästa steg mot lansering och mottagit ett anslag om 300 tkr av Vinnova.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • VD och anställda har löst in samtliga teckningsoptioner under oktober månad. Genom utnyttjandet kommer antalet aktier och röster i bolaget att öka med 580 000 st.
  • Den 29 oktober meddelas att Lipidor lämnat in en ny patentansökan avseende medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO®-teknologi.

VD har ordet

Kvartalet innehöll Lipidors hittills viktigaste milstolpe när vi den 1 juli meddelade att vi ingått ett kommersiellt exklusivt avtal för registrering, marknadsföring, försäljning och distribution av AKP01 och AKP02. Vår partner är RELIFE S.r.l., ett bolag med fokus på dermatologiska indikationer och produkter. RELIFE ingår i läkemedelskoncernen Menarini Group. Menarini Group är ett ledande internationellt läkemedelsbolag, med huvudkontor i Italien som har representation globalt i 140 länder. Menarini Group genererar intäkter om över 4,2 miljarder USD och är därmed ett av Europas största läkemedelsbolag. Avtalet innebär att RELIFE tar över ansvaret för att registrera, marknadsföra, distribuera och sälja psoriasis-produkterna i EU, Turkiet, Storbritannien, Schweiz och Balkanländerna.

Avtalets potentiella värde uppgår till minst 70 miljoner Euro, med tyngdpunkt på intäkter som baseras på prognosticerad försäljning, men även inkluderande engångsbetalningar vid uppnådda milstolpar. Den första betalningen vid signering av avtalet uppgick till 1,5 miljoner Euro.

I september godkändes också vår ansökan om att starta den kliniska fas III-studien med substansen AKP02 mot psoriasis. Studiens främsta syfte är att jämföra den terapeutiska effekten hos AKP02 mot lindrig till medelsvår psoriasis med den marknadsledande produkten Enstilar. Studien kommer också mäta livskvalitet och patientnöjdhet i avsikt att visa fördelar hos AKP02 ur dessa aspekter. Vår bedömning är att utsikterna för ett positivt utfall i studien är goda. Resultat förväntas under andra kvartalet 2022.

Arbetet med att ingå fler avtal med psoriasiskandidaterna AKP01 och AKP02 på ytterligare geografiska marknader fortsätter också som planerat. Marknader vi ser extra positivt på är Asien inklusive Kina, Brasilien och Kanada. Det är dock för tidigt för att kunna uttala specifika mål när dessa diskussioner kan resultera i avtal.

Vi är också nöjda med att samarbetet med Cannassure avseende utveckling av topikala medicinska cannabisprodukter utvecklas väl och helt enligt plan. Efter rapportperiodens utgång, i slutet av oktober, lämnade vi in en ny patentansökan baserat på den data som hittills genererats inom ramen för projektet. Detta i sin tur innebär att samarbetsavtalet med Cannassure har utvidgats och inkluderar nu även den nya patentfamiljen. Cannassures terapeutiska fokus har i första hand inriktats på psoriasis och smärta. Vår förhoppning är att en ansökan om start av kliniska studier skall vara inlämnad under första halvåret 2022, med de första resultaten under första halvåret 2023.

Avtalet med RELIFE samt vår befintliga kassa medför att verksamheten med dess nuvarande planer är fullt finansierade under överskådlig tid. Vi har dessutom utrymme för att öka takten i såväl vårt prekliniska som kliniska arbete. Vi har siktet inställt på att utveckla fler topikala läkemedelskandidater baserade på AKVANO® med ett fortsatt fokus på dermatologi. Det är ett behandlingsområde där vi bedömer att det finns en stark efterfrågan på produkter som ger bättre behandlingsresultat och därmed högre patientnytta.

Stockholm den 25 november 2021

Ola Holmlund

Verkställande direktör

Kommande informationstillfällen

Bokslutskommuniké januari – december 2021     23 februari 2022

Delårsrapport januari – mars 2022                     5 maj 2022

Delårsrapport januari – juni 2022            24 augusti 2022

Delårsrapport januari – september 2022              23 november 2022

Offentliggörande

Informationen lämnades genom VD:s försorg den 25 november 2021, klockan 08.00 (CET).