Regulatory May 19, 2020

Lipidor publicerar delårsrapport för Q1 2020

Idag publicerar Lipidor AB sin delårsrapport för perioden januari – mars 2020. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (http://www.lipidor.se) samt i form av bifogad pdf.

Sammanfattning av delårsrapporten – första kvartalet 2020

Positiva resultat från fas III-studien av AKP01 validerar AKVANO®, bolagets patenterade lipidbaserade teknologi.

Fas III-studie i egen regi förbereds med AKP02. Den planerade studien är fullt finansierad av befintliga medel.

Lanseringen av desinfektionsspray i samarbete med Aurena Laboratories skapar kassaflöde.

 

Utvalda finansiella data i sammandrag

 

2020
jan-mar

2019
jan-mar
2019
jan-dec
Nettoomsättning, tkr 72
Rörelseresultat, tkr -2 924 -2 679 -13 808
Resultat efter skatt, tkr 2 924 2 680 -13 807
Balansomslutning, tkr 25 238 16 545 28 298
Periodens kassaflöde, tkr 2 970 14 397 25 939
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,13 0,80 1,28
Likvida medel, tkr 24 143 15 571 27 113
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,12 -0,15 -0,68
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,12 -0,15 -0,68
Eget kapital per aktie (SEK) 1,01 0,78 1,14
Soliditet, % 94,71% 91,67% 94,80%

 

VD har ordet

Första kvartalet har innehållit flera viktiga framsteg för Lipidor. I januari presenterade vi positiva resultat från den kliniska fas III-studien av kalcipotriolspray (AKP01). Studien uppnådde sitt primära behandlingsmål och visade terapeutisk likvärdighet med jämförelseprodukten. AKP01 tolererades mycket väl under den åtta veckor långa behandlingen med låg frekvens av biverkningar och utan allvarliga biverkningar inrapporterade.

Validering av AKVANO:

Det goda studieresultatet validerar vår formuleringsplattform AKVANO. Det stärker våra övriga projekt som samtliga baseras på bolagets patenterade lipidbaserade teknologi. Som exempel har Läkemedelsverket öppnat för möjligheten att med stöd av det positiva resultatet för den nu avslutade studien av AKP01 ta kombinationsprodukten AKP02 (kalcipotriol och betametason för behandling av psoriasis) direkt till en fas III-studie.

AKP02 förbereds för klinisk fas III-studie i egen regi:

Resultaten från den kliniska fas III-studien har också hjälpt till att öppna dörrar till partnerskapsdiskussioner angående registrering, marknadsföring och försäljning av AKP01. Under dessa diskussioner har vi också givits möjligheten att lära känna våra potentiella partners och förstå deras kommersiella strategi. Det har bland annat framkommit ett mycket stort intresse för AKP02, och intresse av att licensiera båda projekten för att optimera marknadspenetrationen efter lansering av respektive produkt. Med stöd av dessa regulatoriska och kommersiella fördelar har vi därför annonserat att vi avser att genomföra en fas III-studie av AKP02 helt i egen regi med syfte att maximera framtida intäkter och stärka vår position i förhandlingar med licenstagare.

Lansering av desinfektionsspray:

Under kvartalet har vi tillsammans med Aurena Laboratories tagit fram en AKVANO-baserad desinfektionsspray som lanserats med stor framgång både i Sverige och internationellt. På den svenska marknaden säljs produkten genom bland annat Apoteket och Apotea och internationellt pågår testlanseringar på flera marknader. Lipidor erhåller en tvåsiffrig royaltysats baserad på Aurenas försäljningspris till distributörer och marknadsbolag. Efter första kvartalets utgång har vi också erhållit de första intäkterna från denna satsning. Vår ambition är att tillsammans med Aurena utvärdera och lansera fler produkter och på så vis skapa en intäktsström som kan delfinansiera vår verksamhet. Samarbete med Aurena skapar också en god möjlighet för oss att stärka AKVANOs varumärke och att inhämta återkoppling från användare av våra produkter.

Aktivitetsnivån på andra områden är också hög och vi får återkommande bekräftelse på styrkan i AKVANO-plattformen. Ett bra exempel på detta är det utvärderings- och licensoptionsavtal som vi ingick i december för Cannabisområdet med det israeliska bolaget Cannassure som löper på enligt plan och där vi avser att lämna en uppdatering under sommaren.

Mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset och COVID-19 följer Lipidor händelseutvecklingen noga och vidtar åtgärder för att minimera påverkan på bolagets verksamhet. Lipidor följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, WHO och ECDC (Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar). Covid-19 har till dags dato haft begränsad effekt på Lipidors verksamhet men bolaget kan komma att behöva revidera sina tidsplaner om pandemin blir långvarig.

Stockholm den 19 maj 2020

Ola Holmlund

VD

 

Väsentliga händelser under det första kvartalet (jan-mar)

  • Den 24 januari 2020 meddelade vi positiva resultat från bolagets kliniska fas III-studie av kalcipotriolspray (AKP01) mot psoriasis

  • I januari 2020 meddelade vi att KK-stiftelsen finansierar samverkansprojekt för studier av hur läkemedelsformuleringar påverkar hudbarriären. Lipidor har i samarbete med Malmö universitet, MediGelium AB, Larodan AB och ERCO Pharma AB beviljats forskningsanslag från KK-stiftelsen för ett gemensamt projekt. Projektet sträcker sig över två år och har målsättningen att utveckla modeller och undersöka hur kroppsegna ceramider och andra lipider kan användas för att skapa mer effektiva formuleringar av hudläkemedel samt underlätta reparation av skadad hud. Projektet omfattar en total budget om 4,6 MSEK varav 0,7 MSEK medfinansieras av Lipidor genom forskningsinsatser
  • Den 16 mars meddelade vi att Lipidor i samarbete med Aurena Laboratories AB utvecklat en desinfektionsspray baserad på Lipidors AKVANO-teknologi vars försäljning inetts under mars månad och kommer att generera provisionsintäkter från och med april 2020

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Den 7 maj lämnade Lipidor en uppdaterad projektplan och meddelade bland annat avsikten att initiera en fas III-studie avseende AKP02 i egen regi

  • Det har i övrigt inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden