Regulatory November 19, 2020

Lipidor publicerar delårsrapport för Q3 2020

STOCKHOLM, den 19 augusti 2020: Idag publicerar Lipidor AB sin delårsrapport för perioden juli – september 2020. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://lipidor.se/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/) samt i form av bifogad pdf.

Sammanfattning av delårsrapporten – tredje kvartalet 2020

Ett kvartal med hög aktivitet och fler viktiga milstolpar inklusive: riktad nyemission om 35 MSEK, nyemission och VD-rekrytering i dotterföretaget Emollivet, nyckelavtal tecknat för start av planerad fas III-studie med AKP02 och fortsatt positiva data i feasibility-studie tillsammans med Cannassure.  

Julsep 2020 Jan-sep 2020
Nettoomsättning 0 tkr (0)
Rörelseresultat –
4 915 tkr (-3 831)
Resultat per aktie före
och efter utspädning -0,21 SEK (-0,19)
Nettoomsättning 455 tkr (0)
Rörelseresultat –
10 715 tkr (-9 370)
Resultat per aktie före utspädning -0,
45 SEK (-0,49)

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet (julsep)

 • Den 7 juli meddelade vi att avtal ingåtts med Cadila Pharmaceuticals, ett ledande indiskt läkemedelsbolag med omfattande CRO-kapacitet, om att genomföra en fas III-studie med Lipidors läkemedelskandidat AKP02. Studien förväntas påbörjas under Q1 2021 och slutrapporteras i Q1 2022.
 • Den 7 juli meddelade vi att dotterföretaget Emollivet AB rekryterat Stina Linge som VD.
 • Den 10 juli meddelade vi att Lipidor tecknat avtal med OY Medfiles Ltd. för leverans av kliniskt prövningsmaterial för fas lll-studien med läkemedelskandidaten AKP02 mot Psoriasis.
 • Den 11 september publicerades att Lipidor genomfört en riktad nyemission uppgående till 35,0 Mkr före emissionskostnader som uppgick till 2,0 Mkr.
 • Den 30 september publicerades positivt utfall från bolagets feasibiílity studie i samarbete med Cannassure Therapeutics Ltd., för utveckling av medicinsk cannabis baserad på bolagets AKVANO®-teknologi.

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-sep)

 • Den 24 januari meddelade vi positiva resultat från bolagets kliniska fas III-studie av kalcipotriolspray (AKP01) mot psoriasis.
 • I januari meddelade vi att KK-stiftelsen finansierar samverkansprojekt för studier av hur läkemedelsformuleringar påverkar hudbarriären. Lipidor har i samarbete med Malmö universitet, MediGelium AB, Larodan AB och ERCO Pharma AB beviljats forskningsanslag från KK-stiftelsen för ett gemensamt projekt. Projektet sträcker sig över två år och har målsättningen att utveckla modeller och undersöka hur kroppsegna ceramider och andra lipider kan användas för att skapa mer effektiva formuleringar av hudläkemedel samt underlätta reparation av skadad hud. Projektet omfattar en total budget om 4,6 Mkr varav 0,7 Mkr medfinansieras av Lipidor genom forskningsinsatser.
 • Den 16 mars meddelade vi att Aurena Laboratories AB utvecklat och lanserat en desinfektionsspray i samarbete med Lipidor baserad på Lipidors AKVANO®-teknologi vars försäljning inletts under mars månad och genererar provisionsintäkter från och med april.
 • Den 7 maj lämnade Lipidor en uppdaterad projektplan och meddelade bland annat avsikten att initiera en fas III-studie avseende AKP02 i egen regi.
 • Den 30 juni meddelades att Lipidor och dotterföretaget Emollivet AB har formaliserat relationen genom att ingå licensavtal som reglerar Emollivets rätt till Lipidors patenterade AKVANO®-teknologi inom veterinärmedicinområdet.
 • Mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset och COVID-19 följer Lipidor händelseutvecklingen noga och vidtar åtgärder för att minimera påverkan på bolagets verksamhet. Lipidor följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, WHO och ECDC (Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar). COVID-19 har till dags dato haft begränsad effekt på Lipidors verksamhet men bolaget kan komma att behöva revidera sina tidsplaner om pandemin blir långvarig.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den 1 oktober publicerades att Anders Hagman rekryterats som CDO.
 • Den 7 oktober publicerades att Lipidor utsett Erik Penser Bank AB som Certified Advisor Den 14 oktober publicerades att teckningskurs fastställts till 9,95 SEK för bolagets teckningsoptioner (av serie TO1 2019).
 • Den 11 november publicerades att teckningstiden förföll den 3 november varvid utfallet blev att cirka 95,9 procent av optionerna utnyttjades för teckning av aktier. Genom teckningen tillförs Lipidor därmed cirka 20,0 MSEK. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Lipidor med 2 012 863 aktier, från 26 384 000 till 28 396 863 aktier. Aktiekapitalet ökar med 100 643 SEK från 1 319 200 till 1 419 843 SEK.

Utvalda finansiella data i sammandrag

2020
Jul-sep
2019
Jul-sep
2020
Jan-sep
2019
Jan-sep
2019
jan-dec
Nettoomsättning, tkr 72 455 72 72
Rörelseresultat, tkr -4 915 -3 831 -10 674 -9 370 -13 808
Resultat efter skatt, tkr 4 874 3 831 10 674 9 371 -13 807
Balansomslutning, tkr 51 132 33 995 51 132 33 995 28 298
Periodens kassaflöde, tkr 28 614 -19 602 22 421 31 341 25 939
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) 1,21 0,99 0,95 1.64 1,28
Likvida medel, tkr 49 534 32 515 49 534 32 515 27 113
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,21 -0,19 -0,45 -0,49 -0,68
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,21 -0,19 -0,45 -0,49 -0,68
Eget kapital per aktie (SEK) 1,86 1,34 1,86 1,34 1,14
Soliditet, % 96,14% 92,88% 96,14% 92,88% 94,80%

Företaget i korthet

Lipidor AB (publ), org. nr. 556779-7500 är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till bolaget är Lipidor AB, Fogdevreten 2, 175 21 Solna.

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit.

Under 2019 bildades dotterföretaget Emollivet AB med inriktning på veterinärvårdsprodukter baserade på Lipidors formuleringsplattform AKVANO®.

 

VD har ordet

Lipidors vision och målsättning är att etablera bolagets patentskyddade drug delivery teknologi AKVANO®som den ledande formuleringsplattformen vid utveckling av hudläkemedel.

För drygt ett år sedan, den 27 september 2019, tog Lipidor steget in på börsen och Nasdaq First North Growth Market. Sedan dess har vi meddelat flera viktiga nyheter som bekräftar att vi håller vår utvecklingsplan och driver våra läkemedelsprojekt framåt.

Viktig milstolpe uppnådd

Vi är mycket glada över det positiva utfallet av genomförbarhetsstudien (feasibility study) för utveckling av topikala (på huden) medicinska cannabisprodukter för behandling av hudinflammationer inklusive psoriasis. Det är en viktig milstolpe då studieresultatet visade att cannabinoider kan inkorporeras i vår innovativa formuleringsplattform.

Studien skedde i samarbete med partnern Cannassure Therapeutics som har meddelat att man avser att utöva sin option och inleda förhandlingen om ett exklusivt licensavtal. Den gemensamma målsättningen är att introducera innovativa topikala behandlingar på den snabbväxande globala marknaden för medicinsk cannabis. Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete och vår bedömning är att samarbetet med Cannassure kan innebära en betydande kommersiell potential för Lipidor.

Fortsatt fokus på utlicensering

Det positiva studieresultatet från fas III-studien med vår längst framskridna läkemedelskandidat, AKP01, för behandling av psoriasis är en validering av vår plattformsteknologi. Valideringen innebär att vi kan accelerera utvecklingstakten inom flera andra områden.

Marknaden har även visat intresse för vår andra läkemedelskandidat, AKP02. Genom att vi själva finansierar genomförandet av den kommande fas III-studien med AKP02 behåller vi hela uppsidan vid senare utlicensiering. Vi ser en stor potential att diskutera båda i ett paket då detta gör oss till en än mer attraktiv partner för läkemedelsbolag som kan ta våra produkter genom registrering till försäljning. Diskussioner med potentiella licenstagare pågår och vi håller fast vid vårt mål att inom kommande halvåret kunna ingå kommersiella avtal avseende AKP01 och AKP02. Båda läkemedelskandidaterna är för behandling av psoriasis som är en kronisk sjukdom och drabbar mellan 2–3 procent av världens befolkning.

Planering inför fas III-studien med AKP02 i egen regi

Avtal finns på plats med de bolag (CRO och CMO) som ska genomföra fas III-studien med läkemedelskandidaten AKP02 samt producera prövningsmaterial. Ett intensivt arbete pågår kring detaljerna i studiens genomförande. Vi håller en tät dialog med våra samarbetspartners och vi vidtar åtgärder för att minimera risken för eventuella förseningar på grund av den pågående pandemin. Vi håller dock fast vid målet att initiera studien tidigt 2021.

Fortsatt högt tempo

Under kvartalet genomfördes en riktad emission om 35 Mkr som skapade förutsättningar att accelerera Lipidors tillväxtresa och möjligheter till kommersiella samarbeten.

Teckningstiden för bolagets utestående teckningsoptioner (av serie TO1 2019) förföll den 3 november varvid utfallet blev att 95,9 procent av optionerna inlöstes mot aktier vilket under november månad inbringat cirka 20,0 Mkr.

Lipidor AB Delårsrapport januari-september 2020 Sida 4 av 17

Den 1 oktober tillträdde Anders Hagman den nyinrättade rollen som Chief Development Officer i bolagets ledningsgrupp. Anders gedigna erfarenhet och kompetens inom läkemedelsutveckling kommer att komplettera organisationen på ett värdefullt sätt.

Som en konsekvens av COVID-19-pandemin har vi till viss del anpassat våra arbetsprocesser. Med ett engagerat, högspecialiserat och erfaret Lipidor-team samt dedikerade internationella industriella partners är det glädjande att kunna konstatera att våra projekt fortsätter att utvecklas enligt plan. Vi är optimistiska och vår avsikt är att hålla ett fortsatt högt tempo i verksamheten.

Stockholm den 19 november 2020

Ola Holmlund

VD

 

Bolagshändelser

Vid årsstämman den 11 juni 2020 omvaldes styrelseledamöterna Fredrik Sjövall, Ola Flink och Gunilla Lundmark. Nyval av ledmöterna Denis Angioletti och Otto Skolling. Fredrik Sjövall utsågs till ordförande.

Gabriel Haering och Per Nilsson avgick ur styrelsen.

Vid årsstämman omvaldes PwC med Magnus Lagerberg som bolagets revisor.

Vid extra bolagsstämma den 11 augusti beslutades enhälligt om godkännande av dotterföretaget Emollivet AB:s beslut om nyemission och om godkännande av Emollivets beslut om långsiktigt incitamentsprogram.

 

Kommande informationstillfällen

Bokslutskommuniké 2020          23 februari 2021

Årsredovisning 2020      Publiceras på bolagets hemsida vecka 16, 2021

Delårsrapport januari – mars      6 maj 2021

Årstämma                     8 juni 2021

 

Offentliggörande

Informationen lämnades genom VD:s försorg den 19 november 2020, klockan 08:00 (CET).