Regulatory December 14, 2022

Lipidor säkrar bryggfinansiering om minst 5 MSEK genom lån och försäljning av dotterbolagsaktier samt vidtar åtgärder för kostnadsbesparing inklusive uppsägningar av personal

STOCKHOLM, den 14 december 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI), (”Lipidor” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget säkrat en bryggfinansiering om minst 5 MSEK. Bryggfinansieringen säkrar förlängd uthållighet samt finansiellt utrymme för att tillsammans med Bolagets licenspartner RELIFE S.r.l. slutföra utvärderingen av den nyligen avslutade kliniska Fas III-studien av AKP02, definiera en ny utvecklingsplan samt lösa en långsiktig refinansiering. Samtidigt har ett kostnadsbesparingsprogram initierats, vilket bland annat innebär att all personal, förutom vd, sägs upp som en försiktighetsåtgärd.

Den 28 oktober 2022 meddelade Lipidor att Fas III-studien med psoriasiskandidaten AKP02 inte nådde studiens primära mål. Lipidor har därefter kommunicerat att Bolaget fortsatt bedömer att AKP02 har en betydande potential och att Bolaget framåt har som målsättning att realisera det värdet samt de övriga värdena i sin pipeline. Arbetet med att utvärdera Fas-III studien och att ta fram en reviderad utvecklingsplan pågår fortfarande i nära dialog med Lipidors licenspartner RELIFE S.r.l. (ett bolag i Menarini-gruppen).

Bryggfinansiering

Lipidors styrelse meddelar idag att Bolaget säkrat en bryggfinansiering som ger förlängd uthållighet samt finansiellt utrymme för att tillsammans med Bolagets licenspartner RELIFE S.r.l. slutföra utvärderingen av den nyligen avslutade kliniska Fas III-studien av AKP02, definiera en ny utvecklingsplan samt lösa en långsiktig refinansiering. Arbetet under de kommande månaderna ska säkerställa att de förutsättningar som bedöms nödvändiga inför ett beslut om långsiktig finansiering finns. När sådana förutsättningar uppfyllts, kommer en långsiktig refinansieringslösning att initieras under 2023.

Bryggfinansieringen löser ett direkt kapitalbehov som skyddar Bolagets IP och ger möjlighet till fortsatt värdeskapande. Bryggfinansieringen kommer ske genom en kombination av lån samt avyttring av delar av Lipidors aktieinnehav i dotterbolaget Emollivet AB (”Emollivet”) till bland andra Lipidors större ägare, tillika ägare i Emollivet, Cerbios-Pharma SA och Aurena Laboratories Holding AB.

Lipidors ägarandel i Emollivet uppgår idag till 1 243 aktier, motsvarande 51,79 procent av aktierna och rösterna i Emollivet. Totalt kommer minst 618 aktier i Emollivet att säljas. Samtliga åtaganden avser förvärv till ett pris per aktie om 7 290 SEK, vilket har fastställts genom en extern värdering av Emollivet utförd av oberoende rådgivare. Den slutliga aktieöverlåtelsen är villkorad av att bolagsstämma i Lipidor godkänner transaktionen. I samband med kallelse till denna bolagsstämma kommer utförligare detaljer om transaktionen att offentliggöras.

Som en del av bryggfinansieringen har Lipidor har även ingått låneavtal om 500 000 SEK med aktieägaren Råsunda Förvaltning AB. På lånet utgår ränta med en (1) procent per påbörjad 30-dagarsperiod och en uppläggningsavgift om fem (5) procent. Åtagandena om förvärv av Emollivetaktier i kombination med lånet innebär att Lipidor säkerställt ett tillskott om minst cirka 5 MSEK.

”En lyckad transaktion med Emollivetaktierna, i kombinationen med lånet, ger Lipidor den tid som behövs för att arbeta fram en ny plan och verifiera de marknadsmässiga förutsättningarna tillsammans med RELIFE. Förhoppningen är att kunna presentera ett starkt affärscase och en solid plan”, säger Bolagets VD Ola Holmlund.

Kostnadsbesparingsprogram

Vidare har ett kostnadsbesparingsprogram initierats, vilket bland annat innebär att all personal i Lipidor sägs upp. Uppsägningarna berör sju personer som kommer att arbeta vidare i verksamheten under sina respektive uppsägningstider. Bryggfinansieringen ger inte den långsiktiga finansiering som behövs för att över tid driva verksamhet i nuvarande storlek. VD kvarstår i sin anställning och leder arbetet med att slutföra utvärderingen av Fas III-studien av AKP02, definiera en ny utvecklingsplan och lösa en långsiktig refinansiering.

”Beslutet att avsluta personalens anställningar har inte tagits lättvindigt. Det är dock nödvändigt för att ansvarsfullt hantera Bolagets situation. I ett komplext marknadsläge med stora utmaningar på finansmarknaden är styrelsen tacksam för att, tillsammans med Bolagets huvudägare, ha enats om en konstruktiv väg framåt”, säger styrelsens ordförande Fredrik Sjövall.