Regulatory September 16, 2019

Lipidors noteringsemission tecknades till 540 %

I fredags den 13 september 2019 avslutades teckningstiden i Lipidor AB:s (”Bolaget”) noteringsemission av units inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Emissionen om cirka 25,2 MSEK tecknades till totalt 136 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 540 %. Bolaget tillförs genom emissionen cirka 1 150 nya aktieägare.

Lipidors VD Ola Holmlund kommenterar

”Vi befinner oss i slutfasen av en Fas III studie och har flera projekt som är på väg in i klinik de närmsta åren. Det stora intresset att investera i vår verksamhet matchar det intresse vi sett bland partners och patienter för våra läkemedelskandidater. Med den framgångsrika emissionen i ryggen kan vi öka utvecklingstakten för vårt värdeskapande arbete” säger Lipidors VD Ola Holmund.

Teckning och tilldelning 

Emissionen om ca 25,2 MSEK tecknades till totalt 136 MSEK inklusive teckningsåtagande om 18,2 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om totalt cirka 540 %. Bolaget tillförs genom emissionen cirka 1 150 nya aktieägare. Detta innebär att 4 200 000 aktier och 2 100 000 teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att emitteras. Bolaget tillförs därmed en emissionslikvid om sammanlagt 25,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 2,5 MSEK. Teckningsoptionerna kan tillföra Bolaget ytterligare som lägst 18,9 MSEK och som högst 25,2 MSEK i november 2020.

Till följd av det starka intresset har tyvärr inte alla tecknare erhållit tilldelning.Tilldelning av units, tecknade inom ramen för nyemissionen, sker i enlighet med de principer som anges i memorandumet publicerat den 26 augusti 2019. 

Preliminär tidsplan

Likviddag: 19 september 2019
Beräknad första handelsdag: 27 september 2019 både för aktier och teckningsoptioner TO 1

Aktier och aktiekapital 

Efter noteringsemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 179 200 kronor fördelat på 23 584 000 aktier. Registrering av emissionen förväntas ske hos Bolagsverket under september 2019.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med emissionen. Legal rådgivare till Bolaget i samband med emissionen var Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerade emissionsinstitut.

Information

Denna information är sådan som Lipidor är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2019 kl.15.00 CET.