October 19, 2021

Optionsinnehavare i Lipidor utnyttjar samtliga teckningsoptioner i incitamentsprogrammet 2018/2021

Stockholm den 19 oktober 2021 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att bolagets teckningsoptionsprogram (”LTI 2018/2021”) som riktades till vd Ola Holmlund samt senior scientist Vibhu Rinwa och som omfattar 580 000 teckningsoptioner, med utnyttjandeperiod under perioden 1 – 30 oktober 2021, har avslutats och att samtliga teckningsoptioner utnyttjats. Lösenpriset uppgick till 2 kronor per aktie, vilket innebär att Lipidor genom aktieteckningen tillförs 1,16 miljoner kronor.

Den 10 september 2018 beslutade styrelsen i Lipidor med stöd av årsstämmans bemyndigande att emittera 580 000 teckningsoptioner till bolagets vd Ola Holmlund samt senior scientist Vibhu Rinwa inom ramen för ett teckningsoptionsprogram (”LTI 2018/2021”). Lipidor meddelar idag att samtliga teckningsoptioner i LTI 2018/2021 utnyttjats för teckning av nya aktier i bolaget. För att finansiera aktieteckningen har optionsinnehavarna sålt 150 000 teckningsoptioner till en enskild långsiktig investerare, som nu också utnyttjat dessa teckningsoptioner.

Genom utnyttjandet kommer antalet aktier och röster i bolaget att öka med 580 000 och antalet aktier i bolaget kommer därmed uppgå till 29 976 863 aktier. Utspädningseffekten uppgår till 2 procent.

Offentliggörande

Informationen lämnades genom VD:s försorg den 19 oktober 2021, klockan 16.30 (CEST).