October 14, 2020

Teckningskurs fastställd för Lipidors teckningsoption av serie TO1 2019

STOCKHOLM den 14 oktober 2020: Lipidor AB (publ) (”Lipidor” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North: LIPI) offentliggör härmed att lösenpriset för teckningsoptioner av serie TO1 2019 (”LIPI TO1” eller ”Teckningsoptioner”) har fastställts till 9,95 SEK. Inlösenperioden inleds den 16 oktober 2020 och pågår till den 3 november 2020. Sista dag för handel med LIPI TO1 vid Nasdaq First North Growth Market är den 30 oktober 2020.

Lipidor genomförde under 2019 en företrädesemission av units i samband med att Bolagets aktie noterades vid Nasdaq First North Growth Market. Varje (1) unit bestod av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri vidhängande teckningsoption av serie TO1 2019. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Lipidor. Lösenpriset för teckningsoptionerna var bestämd till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Lipidors aktie under mätperioden från och med den 29 september till och med 13 oktober 2020, dock inte lägre än 9 SEK och inte högre än 12 SEK. Den volymvägda genomsnittliga betalkursen uppgick under mätperioden till cirka 14,21 SEK och således är lösenpriset fastställt till 9,95 SEK.

Villkor i sammandrag:

Nyttjandeperiod: 16 oktober 2020 – 3 november 2020

Lösenpris: Lösenpriset är fastställd till 9,95 SEK och har beräknats som 70 % av den volymvägda genomsnittliga kursen för Lipidors aktie från och med den 29 september 2020 till och med den 13 oktober 2020.

Emissionsvolym: 2 100 000 teckningsoptioner av serie TO1 2019. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 2 100 000 aktier i Lipidor och Bolaget tillförs som högst cirka 20,9 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 2019: 30 oktober 2020.

Notera att Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 3 november 2020, alternativt avyttras senast den 30 oktober 2020, förfaller värdelösa. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna återfinns i det informationsmemorandum som Lipidor publicerade den 26 augusti 2019. Informationsmemorandumet återfinns på Bolagets hemsida.

Förvaltarregistrerade innehav: Innehavare vars teckningsoptioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring ska kontakta respektive förvaltare för att nyttja teckningsoptionerna.

Direktregistrerade innehav / VP-konto: Innehavare vars teckningsoptioner är förvarade på ett VP-konto ska använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner “Anmälningssedeln TO 1” på Lipidors hemsida (www.lipidor.se) eller Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se).