Lipidor tillförs cirka 19,9 MSEK till följd av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO1 2019

STOCKHOLM den 4 november 2020: Den 3 november 2020 avslutades teckningsperioden för Lipidor AB (publ):s (”Lipidor” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North: LIPI) teckningsoptioner av serie TO1 2019 (”TO1”). Det preliminära resultatet från utnyttjandeperioden visar att cirka 95,1 procent av TO1 utnyttjats, innebärande att Lipidor tillförs ca 19,9 MSEK till följd av utnyttjandet.

I samband med att Lipidors aktie noterades vid Nasdaq First North Growth Market under 2019 genomfördes en företrädesemission av units, varvid de som tecknade en unit i företrädesemissionen erhöll två aktier och en vederlagsfri vidhängande teckningsoption. Den 14 oktober 2020 fastställdes teckningskursen per aktie för varje innehavd teckningsoption till 9,95 SEK.

Totalt utnyttjades 1 996 196 Teckningsoptioner, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 95,1 procent. Genom teckningen tillförs Lipidor därmed cirka 19,9 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Lipidor med 1 996 196 aktier, från 26 384 000 till 28 380 196 aktier. Aktiekapitalet ökar med 99 809,80 SEK från 1 319 200,00 till 1 419 009,80 SEK.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2020, klockan 08:50 (CET).

För ytterligare information vänligen kontakta

Ola Holmlund, VD
Telefon: +46 72 50 70 369
E-post: ola.holmlund@lipidor.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB
Telefon: +46 (0)8 463 80 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

Om Lipidor AB

Lipidor AB (www.lipidor.se) är ett svenskt stockholmsbaserat forsknings- och utvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit genom omformulering av välbeprövade läkemedelssubstanser.