News Tag: Corporate Information

Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipidor AB (publ)

Lipidor AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 21 maj 2024 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Företrädesemission av unitsStämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2, med företrädesrätt för aktieägarna, i enlighet med vad Bolaget meddelat i pressmeddelande den 10 […]

Bulletin from the Extraordinary General Meeting of Lipidor AB (publ)

The following resolutions were passed at the Extraordinary General Meeting (the “EGM”) of Lipidor AB (publ) (the “Company”) on 21 May 2024 in Stockholm. Rights issue of unitsThe EGM resolved to approve the Board of Directors’ resolution on a new issue of units, consisting of shares and warrants of series TO 2, with pre-emption rights […]

Lipidor: Frågestund med Ola Holmlund

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER […]

Rättelse: Lipidor: Bolagspresentation med Ola Holmlund

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER […]

Lipidor: Bolagspresentation med Ola Holmlund

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER […]

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (PUBL)

The shareholders of Lipidor AB (publ) reg. no. 556779-7500 (the “Company”) are hereby given notice to attend the Annual General Meeting (the “AGM”) on 5 June 2024 at 09.00 CEST at Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8 in Stockholm. Registration starts at 08.30 CEST. NOTE: This is an unofficial translation of the original Swedish notice. In […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIPIDOR AB (PUBL)

Aktieägarna i Lipidor AB (publ), org.nr 556779-7500, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 5 juni 2024 kl. 09.00 på Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8 i Stockholm. Rösträttsregistrering startar kl. 08.30. Rätt till deltagandeRätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 maj […]

Lipidor AB announces new date for publication of Annual Report 2023

Lipidor AB (publ) today announces that the Board of Directors has resolved to postpone the publication of the Annual Report for 2023 to 15 May 2024. The previously communicated date for publication was 24 April 2024. The reason for the postponement is to synchronise the Annual Report work with the work on the Company's forthcoming […]

Lipidor AB meddelar nytt datum för publicering av årsredovisning för 2023

Lipidor AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att styrelse har beslutat att senarelägga publiceringen av årsredovisningen för 2023 till 15 maj 2024. Tidigare kommunicerat datum för publicering var 24 april 2024. Skälet till senareläggningen är att synkronisera årsredovisningsarbetet med arbetet i Bolagets förestående företrädesemission. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ola Holmlund, vd, Lipidor AB Telefon: 072 507 […]

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN LIPIDOR AB (PUBL)

The shareholders of Lipidor AB (publ) reg. no. 556779-7500 (the “Company”) are hereby given notice to attend the Extraordinary General Meeting (the “EGM”) on 21 May 2024 at 10.00 CEST at Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8 in Stockholm. Registration starts at 09.30 CEST. NOTE: This is an unofficial translation of the original Swedish notice. In […]

Arkiv