June 11, 2020

Kommuniké från årsstämma i Lipidor AB den 11 juni 2020

Lipidor AB höll idag, den 11 juni 2020, årsstämma i Solna. Bolagsstämman valde tillträdande styrelseordföranden, Fredrik Sjövall, till stämmoordförande. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens eller aktieägares tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades.

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse, revisor och beslut om arvode m.m.
Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Sjövall, Ola Flink och Gunilla Lundmark. Otto Skolling och Denis Angioletti nyvaldes till styrelseledamöter. Det noterades att Per Nilsson och Gabriel Haering hade avböjt omval. Fredrik Sjövall nyvaldes till styrelseordförande. Det beslöts att arvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga oberoende ledamöter. Till revisor omvaldes PwC och auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg fortsätter som huvudansvarig revisor. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet får medföra att antalet aktier ökar med totalt högst 20 procent av vid tidpunkten för kallelsen antal utestående aktier.

Övriga beslut
Härutöver beslutade stämman även om instruktion för valberedningen.