Regulatory January 17, 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipidor AB (publ)

Lipidor AB (publ) (”Lipidor” eller ”Bolaget”) avhöll den 17 januari 2023 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman beslutades att godkänna att Bolaget överlåter aktier i dotterbolaget Emollivet AB till två större aktieägare i Lipidor.

Överlåtelse av aktier i dotterbolaget Emollivet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att Bolaget överlåter aktier i dotterbolaget Emollivet AB (”Emollivet”) till Lipidors större aktieägare Cerbios-Pharma SA (”Cerbios”) och Aurena Laboratories Holding AB (”Aurena”), (”Transaktionen”).

Såsom kommunicerades via pressmeddelande den 14 december 2022 är den slutliga aktieöverlåtelsen till Cerbios och Aurena villkorad av att bolagsstämman i Lipidor godkänner Transaktionen. I och med stämmans beslut kommer Transaktionen genomföras.

Den av stämman godkända Transaktionen avser en överlåtelse av totalt 529 aktier i Emollivet (”Emollivetaktier”), motsvarande totalt 22 procent av aktierna och rösterna i Emollivet, till Cerbios och Aurena till en köpeskilling om totalt 3 856 410 kronor, motsvarande 7 290 kronor per Emollivetaktie. Av dessa aktier ska Cerbios erhålla 412 Emollivetaktier till en köpeskilling om 3 003 480 kronor och Aurena erhålla 117 Emollivetaktier till en köpeskilling om 852 930 kronor. Lipidor har anlitat en oberoende rådgivare, AG Equity Research AB, som värderat Emollivet till cirka 15,4 – 21,7 miljoner kronor. Med stöd av värderingsutlåtandet har parterna enats om ett pris per aktie om 7 290 kronor, innebärandet att Emollivet värderas till totalt cirka 17,5 miljoner kronor. Tillträdet till Emollivetaktierna beräknas ske i januari 2023. Vederlaget kommer att bestå av kontanta medel.

Varken Cerbios eller Aurena, eller andra företag i dessas koncerner, deltog på stämman.