Regulatory June 30, 2020

Lipidor AB (publ) formaliserar relationen med dotterföretaget Emollivet AB genom licensavtal och föreslår finansiering av dotterföretaget

Lipidor AB (”Lipidor” eller ”Bolaget”) och dotterföretaget Emollivet AB (”Emollivet”) har formaliserat relationen genom att ingå licensavtal som reglerar rätten till Lipidors patenterade AKVANO®-teknologi. Emollivets bolagsstämma har den 30 juni beslutat om riktad nyemission av aktier om 4 MSEK, villkorat av Lipidors bolagsstämmas godkännande. Emollivet styrelse avser även att rekrytera en verkställande direktör och Emollivets bolagsstämma har beslutat om utgivande av teckningsoptioner i Emollivet till denne, villkorat av Lipidors bolagsstämmas godkännande. Kallelse till extra bolagsstämma i Lipidor kommer att publiceras inom kort.

Emollivet bildades i juni 2019 som ett dotterföretag till Lipidor med syfte att kommersialisera djurvårdsprodukter i ett separat bolag. Emollivet och Lipidor har nu formaliserat relationen mellan bolagen genom att ingå ett licensavtal genom vilket Emollivet erhåller en licens att använda Lipidors patent för AKVANO-teknologin. Licensen är exklusiv avseende djurvårdsprodukter, världsomspännande och gäller under det längsta av patentens giltighetstid eller 10 år. Lipidor erhåller en ensiffrig royalty kopplad till nettoförsäljningen av de produkter som säljs under licensen. Avtalet innehåller även krav på vissa miniminivåer av försäljning under avtalstiden.

Baserat på AKVANO och i samarbete med SLU har en produktserie för behandling av olika hudåkommor som är vanligt förekommande hos djur tagits fram. Produkterna har introducerats i liten skala för ett mindre antal aktörer i veterinärbranschen. För att lyckas med en bredare lansering, internationell expansion och för att kunna etablera en position från vilken kommersiella partnerskap är möjligt att ingå krävs kapital och dedikerad personal, något som ligger utanför Lipidors budget och kärnverksamhet. Extra bolagsstämma i Emollivet har därför beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier för att finansiera den vidare kommersialiseringen. Nyemissionen väntas inbringa 4 MSEK till Emollivet.

Lipidors styrelse gör bedömningen att en riktad nyemission i Emollivet erbjuder en attraktiv möjlighet att på ett effektivt sätt finansiera en accelererad utveckling och kommersialisering av Emollivet. Bland gruppen av investerare finns bland andra Lipidor, styrelseledamöter, befintliga aktieägare och andra till Lipidor närstående. Lipidor avser att teckna en så stor del av nyemissionen att Emollivet förblir ett dotterföretag till Lipidor. Det finns också en uttalad ambition från såväl Emollivet som Lipidors styrelse att verka för att Emollivet avknoppas och noteras på en allmän marknadsplats. Beslutet är villkorat av att Lipidors bolagsstämma godkänner beslutet. Mer information om Nyemissionen kommer finnas i kallelsen till extra bolagsstämma i Lipidor.

Emollivet avser också att inom kort rekrytera en verkställande direktör i syfte att fokusera på kommersialisering av djurvårdsprodukterna. Emollivet har därför även beslutat om utgivande av teckningsoptioner i Emollivet till denne, villkorat av Lipidors bolagsstämmas godkännande. Mer information kommer finnas i kallelsen till extra bolagsstämma i Lipidor.

Information

Denna information är sådan som Lipidor är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020 kl. 22.20.