Regulatory February 23, 2021

Lipidor AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2020

STOCKHOLM, den 23 februari 2021: Idag publicerar Lipidor AB sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020. Bokslutskommunikén finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://lipidor.se/lipidor-ab-bokslutskommunik-2020/) samt i form av bifogad pdf.

Sammanfattning av delårsrapporten – fjärde kvartalet 2020

Ett kvartal med hög aktivitet och fler viktiga milstolpar inklusive: inlösen av teckningsoptioner om 20 MSEK, rekryterat Chief Development Officer och ingått samarbetsavtal med kontraktstillverkare.

Fjärde kvartalet (okt-dec) 2020
 
Rapportperioden (jan-dec) 2020
 
Nettoomsättning 160 tkr (0)
Rörelseresultat -5 549 tkr (-4 763)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,20 SEK (-0,20)
Nettoomsättning 620 tkr (0)
Rörelseresultat -16 264 tkr (-13 808)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,66 SEK (-0,68)

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet (okt-dec)

 • Den 1 oktober publicerades att Anders Hagman rekryterats som Chief Development Officer.
 • Den 7 oktober publicerades att Lipidor utsett Erik Penser Bank AB som Certified Adviser.
 • Den 14 oktober publicerades att teckningskurs fastställts till 9,95 SEK för bolagets teckningsoptioner (av serie TO1 2019).
 • Den 11 november publicerades att teckningstiden förföll den 3 november varvid utfallet blev att cirka 95,9 procent av optionerna utnyttjades för teckning av aktier. Genom teckningen tillförs Lipidor därmed cirka 20,0 MSEK. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Lipidor med 2 012 863 aktier, från 26 384 000 till 28 396 863 aktier. Aktiekapitalet ökar med 100 643 SEK från 1 319 200 till 1 419 843 SEK.
 • Den 16 december publicerades att Lipidor tecknat samarbetsavtal med Aurena Laboratories för tillverkning av Lipidors läkemedelsprodukter. Avtalet omfattar investeringar under en femårsperiod upp till 15 Mkr.

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-dec)

 • Den 24 januari meddelade vi positiva resultat från bolagets kliniska fas III-studie av kalcipotriolspray (AKP01) mot psoriasis.
 • I januari meddelade vi att KK-stiftelsen finansierar samverkansprojekt för studier av hur läkemedelsformuleringar påverkar hudbarriären. Lipidor har i samarbete med Malmö universitet, MediGelium AB, Larodan AB och ERCO Pharma AB beviljats forskningsanslag från KK-stiftelsen för ett gemensamt projekt. Projektet sträcker sig över två år och har målsättningen att utveckla modeller och undersöka hur kroppsegna ceramider och andra lipider kan användas för att skapa mer effektiva formuleringar av hudläkemedel samt underlätta reparation av skadad hud. Projektet omfattar en total budget om 4,6 Mkr varav 0,7 Mkr medfinansieras av Lipidor genom forskningsinsatser.
 • Den 16 mars meddelade vi att Aurena Laboratories AB utvecklat och lanserat en desinfektionsspray i samarbete med Lipidor baserad på Lipidors AKVANO®-teknologi vars försäljning inletts under mars månad och genererar provisionsintäkter från och med april
 • Den 7 maj lämnade Lipidor en uppdaterad projektplan och meddelade bland annat avsikten att initiera en fas III-studie avseende AKP02 i egen regi.
 • Den 30 juni meddelades att Lipidor och dotterföretaget Emollivet AB har formaliserat relationen genom att ingå licensavtal som reglerar Emollivets rätt till Lipidors patenterade AKVANO®-teknologi inom veterinärmedicinområdet.
 • Den 7 juli meddelade vi att avtal ingåtts med Cadila Pharmaceuticals, ett ledande indiskt läkemedelsbolag med omfattande CRO-kapacitet, om att genomföra en fas III-studie med Lipidors läkemedelskandidat AKP02. Studien förväntas påbörjas under Q1 2021 och slutrapporteras i Q1 2022.
 • Den 7 juli meddelade vi att dotterföretaget Emollivet AB rekryterat Stina Linge som VD.
 • Den 10 juli meddelade vi att Lipidor tecknat avtal med OY Medfiles Ltd. för leverans av kliniskt prövningsmaterial för fas lll-studien med läkemedelskandidaten AKP02 mot Psoriasis.
 • Den 11 september publicerades att Lipidor genomfört en riktad nyemission uppgående till 35,0 Mkr före emissionskostnader som uppgick till 2,0 Mkr.
 • Den 30 september publicerades positivt utfall från bolagets feasibiílity studie i samarbete med Cannassure Therapeutics Ltd., för utveckling av medicinsk cannabis baserad på bolagets AKVANO®-teknologi.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den 18 januari publicerades att Lipidor ingått exklusivt avtal med Cannassure Therapeutics Ltd. i Israel för medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO-teknologi. Lipidor kommer att erhålla tvåsiffriga royalties från kommande produktförsäljning samt milstolpsbetalning vid viss uppnådd försäljningsvolym maximerad till 350 KEUR.
Utvalda finansiella data i sammandrag 2020 okt-dec 2019 okt-dec 2020 jan-dec 2019 jan-dec
Nettoomsättning, tkr 160 620 72
Rörelseresultat, tkr -5 549 -4 763 -16 264 -13 808
Resultat efter skatt, tkr -5 530 -4 761 -16 204 -13 807
Balansomslutning, tkr 65 877 28 298 65 877 28 298
Periodens kassaflöde, tkr 14 769 -5 402 37 190 25 939
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) 0,54 -0,23 1,51 1,28
Likvida medel, tkr 64 303 27 113 64 303 27 113
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,20 -0,20 -0,66 -0,68
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,20 -0,20 -0,66 -0,68
Eget kapital per aktie (SEK) 2,24 1,14 2,24 1,14
Soliditet, % 96,63% 94,80% 96,63% 94,80%

Företaget i korthet

Lipidor AB (publ), org. nr. 556779-7500 är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till bolaget är Lipidor AB, Fogdevreten 2, 175 21 Solna.

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit.

Under 2019 bildades dotterföretaget Emollivet AB med inriktning på veterinärvårdsprodukter baserade på Lipidors formuleringsplattform AKVANO®.

VD har ordet

Vår vision är att etablera Lipidors patentskyddade drug delivery-teknologi AKVANO® som den ledande formuleringsplattformen vid utveckling av hudläkemedel. Under det gångna året har vi tagit flera steg framåt och vi har goda förutsättningar för ett framgångsrikt 2021. Lipidor står idag väl rustat med två läkemedelskandidater i sen klinisk fas, båda för psoriasis. Den ledande kandidaten, AKP01, har levererat positiva resultat från en avslutad fas III-studie och diskussioner med potentiella licenstagare pågår som bäst. Fas III-studien med AKP02 som är fullt finansierad av Lipidor är under initiering, vilket är helt enligt vår ursprungliga plan. Vi håller fortsatt en tät dialog med våra samarbetspartners kring studien och vi vidtar åtgärder för att minimera risken för eventuella förseningar på grund av den pågående pandemin.

Utlicensiering är fortsatt prioritet ett

Att ingå licensavtal har högsta prioritet och diskussioner pågår. Det är mycket glädjande att läkemedelsmarknaden har visat ett tydligt intresse för både AKP01 och AKP02. Genom att vi själva finansierar genomförandet av fas III-studien med AKP02 behåller vi hela uppsidan vid en kommande utlicensiering. Vi ser också en stor potential i att diskutera båda läkemedelskandidaterna i ett paket då detta gör oss till en mer attraktiv partner för ett läkemedelsbolag. Licenstagaren kan på så sätt ta två kompletterande produkter genom registrering till försäljning vilket skapar synergieffekter. En ytterligare betydelsefull aspekt i diskussionerna kan vara produktförsörjningen, dvs tillgång för licenstagaren till storskalig produktion av läkemedelsprodukterna enligt GMP-krav och andra regelverk.

Nytt samarbetsavtal säkrar GMP-tillverkning

I december tecknade vi ett nytt avtal med Aurena Laboratories AB som är en av Lipidors två starka industriella huvudägare. Avtalet innebär att Lipidor under en femårsperiod kommer att investera upp till 15 MSEK i det nya samarbetet. Aurena i sin tur kommer att bygga en produktionsenhet som uppfyller de regulatoriska kraven för tillverkning av Lipidors receptbelagda läkemedelsprodukter. Genom samarbetet kan Lipidor erbjuda potentiella licenstagare möjlighet till storskalig GMP-tillverkning av produkterna baserade på vår formuleringsplattform AKVANO®. Det är strategiskt viktigt för oss, i de pågående interaktionerna med potentiella licenstagare, att kunna visa att infrastrukturen finns på plats, att tillverkningen uppfyller alla regulatoriska krav samt att anläggningen har kapacitet för kommersiell produktion. Täta dialoger med potentiella licenstagare pågår i skrivandets stund och vi håller fast vid vår målsättning att kunna ingå kommersiella avtal avseende AKP01 och AKP02 under första halvåret i år.

Uppnådd kommersiell milstolpe och extern validering

I början av 2020 meddelade vi det positiva utfallet av genomförbarhetsstudien (feasibility study) för utveckling av topikala, på huden, medicinska cannabisprodukter för behandling av hudinflammationer inklusive psoriasis. Studien skedde i samarbete med Cannassure Therapeutics. Under hösten meddelade Cannassure att de avsåg att utöva sin option. I januari i år tecknades ett licensavtal som innebär att Cannassure har exklusiva rättigheter till utnyttjandet av AKVANO® i medicinska cannabisprodukter för psoriasis, atopisk dermatit, smärta och sår. Vi är mycket glada över licensavtalet då det är en viktig kommersiell milstolpe och en extern validering av Lipidors unika formuleringsplattform som visar att även cannabinoider kan inkorporeras i AKVANO®. Vi har en stor tilltro till Cannassure och vi har höga förväntningar på partnerskapet vars mål är att de nya medicinska cannabisprodukterna så snabbt som möjligt ska komma ut på marknaden.

Med min kommersiella erfarenhet i ryggen så är jag optimistisk inför Lipidors fortsatta tillväxtresa och vi på Lipidor ser fram emot ett spännande verksamhetsår.

Stockholm den 23 februari 2021

Ola Holmlund

Verkställande direktör

Lipidor AB

Kommande informationstillfällen

Årsredovisning 2020                                    Publiceras på bolagets hemsida vecka 16, 2021

Delårsrapport januari – mars 2021                6 maj 2021

Delårsrapport januari – juni 2021                  24 augusti 2021

Delårsrapport januari – september 2021        17 november 2021

Årsstämma 2021                                         8 juni 2021

Se bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 2020

Offentliggörande

Informationen lämnades för offentliggörande genom VD:s försorg den 23 februari 2021, klockan 08:00 (CET).