Regulatory June 12, 2024

Lipidor offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Lipidor AB (publ) ("Lipidor" eller "Bolaget") meddelar idag preliminärt utfall i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 10 april 2024 ("Företrädesemissionen"). Den preliminära teckningssammanställningen visar att 107 370 218 units, motsvarande cirka 37,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med och utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen var säkerställd till cirka 65,5 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Därmed kommer preliminärt 82 428 237 units, motsvarande cirka 28,4 procent av Företrädesemissionen, tecknas inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget preliminärt initialt cirka 38,0 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 (”Teckningsoptionerna”) inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att preliminärt tillföras ytterligare högst cirka 19,0 MSEK.

”Det är väldigt glädjande att nu ha säkrat det kapital som Lipidor behöver för att genomföra Fas III-studien. Vi har haft ett starkt stöd från våra huvudägare samt en ny specialistinvesterare och vill passa på att tacka alla befintliga och nytillkomna aktieägare som stöttat oss. Lipidor står nu inför det mest avgörande året i vårt bolags historia och vi ser fram emot att hålla er uppdaterade om våra framsteg på väg mot studieresultat”, säger Ola Holmlund, VD Lipidor.

”LSIF är glada över att ha blivit storägare i Lipidor. Eftersom företaget har identifierat och åtgärdat problemet i den misslyckade Fas III-studien, förtjänar Lipidor och psoriasispatienterna en ny studieprövning, och vi tror att chanserna att lyckas i denna nya studie är mycket lovande”, säger Jan Poulsen, VD Life Science Invest Fund.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 12 juni 2024 och den preliminära teckningssammanställningen visar att 96 145 618 units, motsvarande cirka 19,2 MSEK, eller cirka 33,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 11 224 600 units, motsvarande cirka 2,2 MSEK, eller cirka 3,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter för en sammanlagd teckning med och utan stöd av uniträtter om cirka 37,1 procent. Därmed tecknas preliminärt 82 428 237 units, motsvarande cirka 16,5 MSEK och cirka 28,4 procent av Företrädesemissionen inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Genom Företrädesemission tillförs Bolaget preliminärt cirka 38,0 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter sker i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 24 maj 2024. I det fall investerare som tecknat i Företrädesemissionen är anmälningspliktig enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan tilldelningen till dessa investerare under vissa förutsättningar komma att fördröjas. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats units efter det slutliga utfallet offentliggjorts i Företrädesemissionen. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Varje unit i Företrädesemissionen består av fyra (4) aktier och en (1) Teckningsoption. Slutligt utfall i Företrädesemissionen beräknas offentliggöras imorgon, 13 juni 2024.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget preliminärt med 37 959 691,00 SEK, från 1 448 843,15 SEK till 39 408 534,15 SEK, genom utgivande av 759 193 820 aktier. Antalet aktier ökar därmed preliminärt från 28 976 863 till 788 170 683 aktier. Utspädningen uppgår preliminärt till cirka 96,3 procent. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner ökar aktiekapitalet preliminärt med ytterligare 9 489 922,75 SEK, till 48 898 456,90 SEK, genom utgivande av 189 798 455 aktier. Antalet aktier ökar därmed preliminärt till 977 969 138 aktier, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 19,4 procent.

Rådgivare

Lipidor har anlitat Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Fredersen Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.