Regulatory June 13, 2024

Lipidor offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Lipidor AB (publ) ("Lipidor" eller "Bolaget") meddelar idag det slutliga utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 10 april 2024 ("Företrädesemissionen"). Teckningssammanställningen visar att 108 826 738 units, motsvarande cirka 37,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades med och utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen var säkerställd till cirka 65,5 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Därmed kommer 80 971 715 units, motsvarande cirka 27,9 procent av Företrädesemissionen, tecknas inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 38,0 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 (”Teckningsoptionerna”) inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 19,0 MSEK.

”Det är väldigt glädjande att nu ha säkrat det kapital som Lipidor behöver för att genomföra Fas III-studien. Vi har haft ett starkt stöd från våra huvudägare samt en ny specialistinvesterare och vill passa på att tacka alla befintliga och nytillkomna aktieägare som stöttat oss. Lipidor står nu inför det mest avgörande året i vårt bolags historia och vi ser fram emot att hålla er uppdaterade om våra framsteg på väg mot studieresultat”, säger Ola Holmlund, VD Lipidor.

”LSIF är glada över att ha blivit storägare i Lipidor. Eftersom företaget har identifierat och åtgärdat problemet i den misslyckade Fas III-studien, förtjänar Lipidor och psoriasispatienterna en ny studieprövning, och vi tror att chanserna att lyckas i denna nya studie är mycket lovande”, säger Jan Poulsen, VD Life Science Invest Fund.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 12 juni 2024 och teckningssammanställningen visar att 96 152 138 units, motsvarande cirka 19,2 MSEK, eller cirka 33,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 12 674 600 units, motsvarande cirka 2,5 MSEK, eller cirka 4,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter för en sammanlagd teckning med och utan stöd av uniträtter om cirka 37,6 procent. Företrädesemissionen var säkerställd till cirka 65,5 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Därmed tecknas 80 971 715 units, motsvarande cirka 16,2 MSEK och cirka 27,9 procent av Företrädesemissionen inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Genom Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 38,0 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter sker i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 24 maj 2024. I det fall investerare som tecknat i Företrädesemissionen är anmälningspliktig enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan tilldelningen till dessa investerare under vissa förutsättningar komma att fördröjas. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats units. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Varje unit i Företrädesemissionen består av fyra (4) aktier och en (1) Teckningsoption.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 37 959 690,60 SEK, från 1 448 843,15 SEK till 39 408 533,75 SEK, genom utgivande av 759 193 812 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 28 976 863 till 788 170 675 aktier. Utspädningen uppgår till cirka 96,3 procent. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare 9 489 922,65 SEK, till 48 898 456,40 SEK, genom utgivande av 189 798 453 aktier. Antalet aktier ökar därmed till 977 969 128 aktier, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 19,4 procent.

Handel med BTU

Handel med betalda tecknade units (”BTU”) kommer att fortsätta på Nasdaq First North Growth Market fram till och med den 24 juni 2024.

Ersättning för garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattades till cirka 33,5 procent av bottengarantiåtaganden, cirka 9,1 procent av mellangarantiåtaganden och cirka 8,2 procent av ett toppgarantiåtagande. För toppgarantier utgår en ersättning om 22,0 procent av garanterat belopp, att utbetalas i aktier i Bolaget. För mellangaranter utgår en ersättning om 20,0 procent av garanterat belopp, att utbetalas kontant eller 22,0 procent av garanterat belopp i aktier i Bolaget. För bottengaranter utgår en ersättning om 15,0 procent av garanterat belopp, att utbetalas kontant eller 17,0 procent av garanterat belopp i aktier i Bolaget.

Ersättning till toppgaranten, samt för de botten- och mellangarantera som väljer att erhålla garantiersättning i form av aktier i Bolaget, kommer erläggas i form av en riktad kvittningsemission. Teckningskursen för aktier som emitteras som garantiersättning är fastställd till 0,05 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen.

Beslut om en riktad kvittningsemission till garanterna kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Teckningsoptioner

Utnyttjandeperioden för utnyttjande av Teckningsoptioner infaller under en period om två (2) veckor från och med den sjunde handelsdagen efter att Bolaget genom pressmeddelande informerat om studieresultatet i fas III-studien av Bolagets läkemedelskandidat AKP02G2 eller, vid frånvaro av sådant pressmeddelande, under perioden från och med den 15 augusti 2025 till och med den 29 augusti 2025. Teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoption uppgår till 0,10 SEK per aktie.

Rådgivare

Lipidor har anlitat Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Fredersen Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.