Regulatory March 26, 2024

Lipidor slutför planerad avyttring av aktier i Emollivet

STOCKHOLM, den 26 mars 2026 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att det återstående innehavet av aktier i Emollivet AB, enligt plan och motsvarande 467 tkr, har avyttrats.

Lipidor har som tidigare meddelats genomfört en stegvis avyttring av sitt innehav i Emollivet AB. Per idag har den återstående delen, motsvarande 64 aktier i Emollivet (”Emollivet-aktier”), sålts till ett pris per aktie om 7 290 SEK och genom transaktionen tillförs Lipidor 467 tkr.

Beslutet att genomföra försäljningen är ett led i att säkerställa kortsiktig kassa för Lipidor och avyttring av Emollivet-aktier har varit det bästa alternativet för detta syfte. Priset per Emollivet-aktie har fastställts med stöd av det värderingsutlåtande som tidigare utfärdats av en oberoende part.

Försäljningen av Emollivet-aktierna fördelas på fyra köpare varav alla är befintliga delägare i Emollivet AB och tre av de fyra köparna, tillsammans motsvarande knappt hälften av transaktionens totala värde, är även representerade i Lipidors styrelse. Dessa köpare avser Fredrik Sjövall (5 aktier), Ola Flink (15 aktier) och Otto Skolling (10 aktier).