Regulatory June 25, 2024

Lipidors företrädesemission och aktiekapitalminskning är registrerad – omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Lipidor AB (publ) (”Lipidor” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2, där teckningstiden avslutades den 12 juni 2024 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har idag, den 25 juni 2024, registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) var den 24 juni 2024. Utsökningsdag är den 26 juni 2024, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 den 28 juni 2024. Aktier och teckningsoptioner beräknas distribueras till tecknares VP-konton/depåer den 28 juni 2024. I samband med registreringen av Företrädesemissionen har även aktiekapitalminskningen, vilken beslutades på årsstämman den 5 juni 2024, registrerats hos Bolagsverket.

Företrädesemissionen har idag, den 25 juni 2024, registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med BTU var den 24 juni 2024. Utsökningsdag är den 26 juni 2024, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 den 28 juni 2024. Aktier och teckningsoptioner beräknas distribueras till tecknares VP-konton/depåer den 28 juni 2024.

Vidare har aktiekapitalminskningen, idag den 25 juni 2024, registrerats hos Bolagsverket, som beslutades på årsstämman den 5 juni 2024. Efter registreringen av Företrädesemissionen samt aktiekapitalminskningen uppgår antalet aktier i Bolaget till 788 170 675 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 576 341,35 kronor. Kvotvärde uppgår därmed till 0,002 kronor per aktie.