November 11, 2020

Rättelse av pressmeddelande “Lipidor tillförs cirka 19,9 MSEK till följd av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO1 2019”

STOCKHOLM den 11 november 2020: I pressmeddelande publicerat den 4 november 2020 avseende utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 2019 (”Teckningsoptioner”) utgivna av Lipidor AB (publ) (”Lipidor” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North: LIPI) angavs ett felaktigt antal utnyttjade Teckningsoptioner, med anledning av ett administrativt förbiseende. Korrekt antal Teckningsoptioner som utnyttjades uppgick till 2 012 863, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 95,9 procent. Genom teckningen tillförs Lipidor därmed cirka 20,0 MSEK.

Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Lipidor med
2 012 863 aktier, från 26 384 000 till 28 396 863 aktier. Aktiekapitalet ökar med 100 643,15 SEK från 1 319 200,00 till 1 419 843,15 SEK.

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2020, klockan 08.00 (CET).