News Tag: MAR

Lipidor förlänger och utökar samarbetet med RELIFE

STOCKHOLM, Sverige, 18 oktober 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att en ny överenskommelse träffats med RELIFE S.r.l. avseende bolagets psoriasisprojekt. De nya villkoren avser geografisk expansion genom tillägg av Asia-Pacific regionen samt en uppdaterad tidslinje. Lipidor har sedan tidigare tecknat ett licensavtal i vilket Lipidor ger RELIFE […]

Lipidor extends and expands cooperation with RELIFE

STOCKHOLM, Sweden, 18th October 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) today announces that a new agreement has been reached with RELIFE S.r.l. regarding the company's psoriasis project. The new terms relate to geographic expansion through the addition of the Asia-Pacific region and an updated timeline. Lipidor has previously signed a […]

Lipidor – Announcement of short-term funding

STOCKHOLM, Sweden, 29th June 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) announces that financing of SEK 2 million is being provided through the divestment of holdings in the affiliated company Emollivet. A short-term loan of 1 million SEK has also been signed. On 22nd June, it was announced that the Swedish […]

Lipidor – Besked om kortsiktig finansiering

STOCKHOLM, den 29 juni 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar att finansiering om 2 MSEK tillförs genom avyttring av innehav i intressebolaget Emollivet. Ett kortsiktigt lån om 1 MSEK har också signerats. Den 22 juni meddelades att Läkemedelsverket bekräftar den kliniska planen för en ny version av AKP02, nämligen […]

Lipidor secures bridge financing of at least SEK 5 million through loans and subsidiary share sales, and takes cost-saving measures including staff layoffs

STOCKHOLM, Sweden, 14th December 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI), (“Lipidor” or the “Company”) today announces that the Company has secured a bridge financing of at least SEK 5 million. The bridge financing provides extended endurance and the financial space to complete, together with the Company's licensing partner RELIFE S.r.l., […]

Lipidor säkrar bryggfinansiering om minst 5 MSEK genom lån och försäljning av dotterbolagsaktier samt vidtar åtgärder för kostnadsbesparing inklusive uppsägningar av personal

STOCKHOLM, den 14 december 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI), (”Lipidor” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget säkrat en bryggfinansiering om minst 5 MSEK. Bryggfinansieringen säkrar förlängd uthållighet samt finansiellt utrymme för att tillsammans med Bolagets licenspartner RELIFE S.r.l. slutföra utvärderingen av den nyligen avslutade kliniska Fas III-studien av AKP02, […]

Lipidor announces results from the company’s clinical Phase III study of AKP02 for psoriasis

STOCKHOLM 28 October 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) announces today that the company's Phase III study did not achieve the study's primary goal of achieving non-inferiority of therapeutic efficacy in the treatment of psoriasis compared to the reference product. However, AKP02 shows clearly better efficacy than placebo. The study […]

Lipidor meddelar resultat från bolagets kliniska Fas III-studie av AKP02 mot psoriasis

STOCKHOLM den 28 oktober 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att bolagets Fas III-studie inte nådde studiens primära mål att uppnå likvärdig terapeutisk effekt (”non-inferiority”) vid behandling av psoriasis jämfört med referensprodukten. Däremot visar AKP02 klart bättre effekt än placebo. I studien jämfördes AKP02 med ett marknadsledande preparat […]

Lipidor AB (publ) publishes interim report for first quarter 2022

STOCKHOLM, Sweden, 5 May 2022 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its interim report for the period 1 January – 31 March 2022. The report is available on the company's website lipidor.se (https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q1-2022/) and in the attached pdf. Summary of year-end report During the first quarter, the first patients were […]

Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2022

STOCKHOLM, den 5 maj 2022 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Kvartalsrapporten finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se (https://lipidor.se/lipidor-ab-delarsrapport-q1-2022/) samt i form av bifogad pdf. Sammanfattning av delårsrapporten Under det första kvartalet har de första patienterna inkluderats i en klinisk fas III-studie med […]

Arkiv